KV de Oorsprong

Verslag van de algemene ledenvergadering op maandag 20 maart 2023 in de kantine van de Sporthal in Sint Nicolaasga. Aanwezig Willem Leenes, Feike Oostenveld, Ridserd Weitenberg, Ferdinand vd Werf, Jouke Vennik, Ludy Limburg, Tonny Vd Weij, Tjalling Legendal, Bauke Rinzema, Wijbe van Ommen, Jan de Wolff, Tiede Boorsma en Jan Buitenga. Afwezig m.k. Mirjam Vd Veer, Pieter Bouma , Thaeke Kuipers, Fokje Siderius en Rudy Sikkes(ziek)

1. Opening en mededelingen....20.00h Jan de Wolff opent de vergadering, doet enkele mededelingen uit door hem bezochte vergaderingen van Knkb en federatie.


2. Vaststellen agenda en ingekomen stukken. Een belangrijk stuk betreft. de subsidie voor extra kosten door de Coronacrisis en veel mailverkeer rond de situatie rond “Joure”. Willem geeft aan dat er onder de korte convocatie een verkeerd webadres stond, namelijk dat van Jan Buitenga’s andere hobby(werkplaats).

3. Notulen van de vorige vergadering (2022) Ter lezing op website. Men had enige moeite om het verslag te vinden omdat onder de uitnodiging een verkeerde website stond vermeld. (Foutje secretaris)

4. Jaarverslag van secretaris (2022) Ter lezing op website :de naam van Wijbren van Ommen moet worden gewijzigd in Wijbe van Ommen . Verder geen opmerkingen

5. Jaarverslag van penningmeester, jaarrekening 2022 en begroting 2023. Tiede legt een uit over het jaarverslag. Enkele meevallers betreffende de sponsoring door “Wanted bleu label bv “ uit Den Haag, aanwezig tijdens de Merkepartij dit jaar, die een eenmalige sponsoring heeft gedaan van een smeuïg bedrag. Ferdinand merkt op de de consumpties wel wat achterbleven qua opbrengst. Kosten zaalhuur gaan bij de gemeente wel omhoog. We zijn, dank zij de sponsor er enigszins op vooruit gegaan, ook voor komend jaar ziet e.e.a. er ook goed uit, mee dank zij de gemeentelijke coronasubsidie. Volgens Tiede is een verhoging contributie dan ook niet nodig. Ferdinand stelt dat we zonder de gemeentelijke subsidie een behoorlijk gat in de begroting zouden hebben gehad en zou zich voor kunnen stellen dat de prijs van het biertje na de woensdagavond wel erg goedkoop is….. Jan de Wolff geeft aan dat we de komende jaren bij de verhuizing naar een nieuw sportpark ook voor kosten komen te staan en dus best wel wat ruim mogen begroten. Jan Buitenga geeft aan dat er dan mogelijk een beroep kan worden gedaan op sponsoring vanuit stichting Westermeer, Siep Jellesmafonds of zoiets. Er zal ook worden gekeken naar een evt contributie verhoging. Volgend jaar gaat o.m de bijdrage naar de Knkb naar 18.50.

6. Begroting 2023 en vaststellen contributie. Begroting is in vorige punt meegenomen en besproken. Voorstel is om de contributie te bevriezen op twintig euro. De vergadering gaat akkoord.


7. Verslag van de kascommissie. (Richard Weitenberg en Tsjalling Legendal) . Ridzerd neemt het woord, van enig misbruik is niet gebleken,keurige boekhouding en lekkere thee. De boeken worden goedgekeurd en Tiede wordt bij acclamatie decharche verleend. 


8.. Kiezen nieuwe leden kascommissie . Ludy Limburg meldt zich als nieuw kascommissielid, Jouke Vennik reserve

9.Bestuursverkiezing Tiede Boorsma is aftredend maar nog één keer herkiesbaar, Wybe van Ommen wordt als extra bestuurslid voorgesteld na een jaar “stage”. De vergadering is akkoord met de herbenoeming van Tiede Boorsma en de benoeming van Sybe van Ommen als zesde bestuurslid. Jan de Wolff heet Wybe welkom in het bestuur…..

10. de nieuwe vereniging in Joure en de consequenties voor wat betreft de Kv “de Oorsprong”. Jan Buitenga vertelt over de huidige stand van zaken. Hierin kootbeen een nieuw kaatsclub in Joure, wordt een groot deel van ons grondgebied waaronder uiteraard het dorp Joure onder naar die nieuwe club verhuist en leden uit Joure niet meer voor ons mogelijk uitkomen. Letterlijk betekent het, dat wanneer het voorstel zo wordt aangenomen op de Alv van de Knkb op 5 april Klaas Meindertsma niet meer voor kv de Oorsprong mag uitkomen. Het enige wat we nog kunnen binnenhalen is een mogelijk uitstel van de gebiedsindeling tot volgend jaar. Dit omdat we, na de Alv van de Knkb van 5 april onze leden in Joure en Sint Nyk niet meer op de juiste manier van de consequenties op de hoogte kunnen stellen. Dat uitstel zou dan weer betekenen dat er dit jaar nog een 50plus partuur naar de Bondswedstrijd kan. Ridserd stelt dat Joure met een dergelijke regeling waarschijnlijk best wil meegaan. Ridserd maakt deel uit van het nieuwe bestuur van de nieuwe club in Joure. Dit zal dan op de Alv van de Bond moeten worden besproken en besloten. Er komt nog een gesprek tussen de voorzitter en bestuur met de Bondsvoorzitter Coos Veldman en Bouwe Stiemstra van het hoofdbestuur van de KNKB., waarop onder andere deze vraag zal worden gesteld. De leden willen graag van de resultaten op de hoogte worden gesteld.

11. Wedstrijdprogramma 15 juli pupillen jongens KNKB 29 juli 50plus KNKB 21 juni midzomerpartij federatie 9 september Merkepartij. Hierbij wordt ook de kaatsvereniging “de Earebarre” uit Den Haag uitgenodigd. Begin training veldkaatsen. Bij goed weer de derde week van april, 19 april, Ludy komt ook, mits boven de 15 graden…. De kaatsagenda van de federatie wordt aan de leden toegestuurd en verschijnt ook op de website kvdeoorsprong.nl.

12. Zaalkaatsen volgend seizoen: deelname aan de zaalkaatserij deze winter was ver beneden peil, nog geen zes personen in plaats van de 14 man die voor het kostenplaatje nodig waren. Niet zo te handhaven dus. Op zoek naar een alternatief richting Akkrum kregen we nul op het rekwest. Verder zoekend in de nieuwe Sporthal Joure was uitsluitend de zondagmorgen nog beschikbaar.. dit was voor de mensen die nu nog regelmatig kwamen niet haalbaar. Ferdinand stelt dat dit al jaren speelt en dat het weinig zin heeft de boel tegen wil en dank in stand te houden. Willem stelt dat er veel mensen zijn die wel graag buiten maar beslist niet binnen willen of kunnen kaatsen. Ferdinand stelt dat de mogelijkheid op een andere tijd dan de zaterdagmorgen misschien wel mogelijkheden geeft maar dat dat niet haalbaar blijkt. Het bestuur heeft besloten het zaalkaatsen met ingang van komend seizoen te beëindigen en dit bij de Federatie te melden. In december wordt nog wel de Jaarlijkse Sinterklaaspartij georganiseerd, houdt Heerenveen zijn oaljekoekepartij en Balk zijn Rosipartij, respectievelijk begin december, eind december en begin januari…

13. rondvraag


Ton Vd Wey heeft een vraag over Roelof Douma..Roelof is een beetje buiten het zicht geraakt. Jan Buitenga weet dat hij naar. Sneek is verhuisd, ernstig ziek is geweest, zijn gezondheid was slecht. Sindsdien is hij uit het beeld verdwenen. Hij betaalt al enkele jaren geen contributie meer, zijn adres is onbekend. Eigenlijk een heel trieste zaak….
 Ludy vraagt naar de nieuwe shirts die voor de Bondswedstrijd zijn geschonken door Rients Smeding. Jan de Wolff meldt dat die shirts, als alles doorgaat al weer zijn verouderd in verband met het opschrift “Sint Nyk en Joure”.: Bijbestellen kan evt nog via Smeding (wordt door Tiede gevraagd). Je krijgt dan wel een collectersitem waarvan maar enkele exemplaren zijn geprint. Jouke vraagt of er bij het begin van het seizoen ook een stukje op de Sint Nykster / zakenman geplaatst? Secretaris zal een en ander verzorgen.


14. Sluiting. Jan bedankt om kwart voor tien iedereen voor zijn inbreng. We gaan een aantal zaken moeten afwachten maar gaan desondanks straks weer lekker het veld op.

De secretaris Jan G.Buitenga.