KV de Oorsprong

Convocatie algemene ledenvergadering 

 

Op 28 maart 2022

Kantine Doniahal in Sint Nicolaasga

Aanvang 20.00 uur.

1. Opening en mededelingen...

2. Ingekomen stukken en Vaststellen agenda

3. Notulen van de vorige vergadering (2019). Ter lezing op website**

4. Jaarverslag van secretaris (2020 en 2021). Ter lezing op website**
Secretaris veel heen en weer met de bond,dit en een aantal vergaderingen digitaal

5. Jaarverslag van penningmeester (Er moet decharge komen voor drie jaar ivm niet gehouden alv’s twee afgelopen jaren, 2019 en 2020. (Feike en Ferdinand) en 2021 (Ferdinand en Ridzert) er moeten twee nieuwe kascommissie-leden worden benoemd.

2019 afname 35,00

2020 toename 556,00

2021 afname 770,00  (grote kostenpost zaalkaatsen)

6. Begroting 2023 en vaststellen contributie. (voorstel contr.verhoging tot 20 euro, evt in twee stappen.)

7. Verslag van de kascommissie.                             

8. Kiezen nieuwe leden kascommissie

9.​ Bestuursverkiezing, aftredend: Jan Buitenga en Rudy Sikkes zijn aan beurt om af te treden, beide herkiesbaar. 

10. Wedstrijdprogramma 2022.

Voorstel ledenwedstrijden: Midzomerpartij (wordt op federatie afgevinkt) en de Merkepartij zaterdag 3 september 2022 om 11.00 worden voor de leden georganiseerd, naast de twee Knkb wedstrijden een mooie verdeling over het seizoen.
De KNKB jubileert weer eens en organiseert een aantal wedstrijden. Op 18 juni zijn er geen “andere” KNKB wedstrijden, voor alle leden van de Knkb worden in verschillende categorieën op vier verschillende plaatsen wedstrijden georganiseerd. Voor ons houdt dat in dat we in Drachten terecht kunnen. Hoe die wedstrijden eruit zien qua deelname laat zich nog aanzien. Er komt een finalewedstrijd in Leeuwarden.

 

De Oorsprong organiseert in 2022 twee KNKB wedstrijden, te weten

dames 1e klasse 23 juli 2022 om 10.00 uur.

heren 50plus, op 16 juli 2022 om 10.00 uur

Nieuw kerklogo

Aanvang trainingen in Sint Nicolaasga  rond 20 april 2022

 

11.​Zaalkaatsen volgend seizoen: zaalkaatspartij en -training zijn grote kostenpost.

 

Begroting voor 2022 is rond, grote onbekende is het zaalkaatsen. Afgelopen seizoen was de deelname bedroevend slecht, soms maar drie man die gezamenlijk vijftien euro opbrengen bij een kostenpost van vijftig euro…. De rekening voor de federatie wordt behoorlijk hoog. 

 

Wij wachten de beslissing van de federatie af voor we voor het komend winterseizoen ons vastleggen in de zaal.

 

12.Rondvraag....