KV de Oorsprong

het bestuur
Het werk van het bestuur speelt zich vaak in het verborgene af, maar voor de leden: We zijn er nog. Wanneer er noodzaak is wordt er vergaderd, (dit jaar vijf keer), soms wordt via een app-groep kort overleg gevoerd, wordt een mailtje gestuurd en ook de telefoon tussen de bestuursleden staat nog regelmatig in gebruik. Wel gemakkelijk is dat de secretaris niet (net-als-vroeger) er een paar keer per jaar op uit moet om briefjes bij de leden rond te brengen. Leve de vooruitgang.

Allereerst moeten we stilstaan bij het overlijden van Harrie de Boer, kaatser in hart en ziel. Hij kon de strijd tegen de kanker niet winnen en overleed op woensdag 13 november 2019. Veel van ons waren op zijn begrafenis aanwezig of hadden eerder de condoleance bezocht. Harrie zal binnen de vereniging nog lang en vaak worden herdacht. Al geen lid meer, maar lang toch een markant man in de kaatsclub, vooral in Joure, Hans Homminga is afgelopen zomer overleden. Ook hij wordt, met zijn enthousiaste manier van kaatsen gemist. Ondanks zijn kleine postuur zag je hem nooit over de kop….

De trainingen:
Het bezoek aan de trainingen, die toch al in april begonnen bezorgt het bestuur toch wel wat zorgen. De tijd dat we drie perken moesten leggen om iedereen aan de bak te laten komen is allang voorbij, nu ligt zelfs het tweede perk, toch maar gelegd want je weet het nooit, er soms voor niks….

De wedstrijden:
De eerste KNKB wedstrijd in Sint Nyk dit jaar is afgelopen zaterdag 22 juni op het Renadoveld verkaatst. Dank zij het mooie weer en de geweldige hulp van de leden op en rond het veld kan het bestuur van Kv de Oorsprong terug zien op een prima wedstrijd. De achttien beste kaatsers waren door de technische commissie van de KNKB in een a klasse ingedeeld, de andere kaatsers werden verdeeld over 14 parturen.

Na veel spannende partijen kon, bij afwezigheid van de voorzitter, de secretaris Jan Buitenga de prijzen en de kransen verdelen. Jammer genoeg kon Jitze Floris, ons enige jeugdlid geen potten breken in de A klasse.
Uitslag A-klasse 1. Aizo Veltman Hommerts, Hessel Postma Winsum en Karel Monfils Kimswerd 2. Stan van den Berg Grou, Thomas Dijkstra Berltsum en Jurrit Osinga Ingelum.
Uitslag B-klasse 1. Gosse de Haan Winsum, Rein Breuker Leeuwarden en Marten Leijenaar Exmorra 2. Rick MinnesmA, Dronryp, Thom Dijkstra, Bitgum en Rutger Kumbangsila Wjelsryp 3. Bert Veltman Hommerts, Christiaan Stremler Exmorra en Jelke Greidanus Winsum en Haye Tseard van der Hem, Dronryp, Remco Osinga Menaam en Leon Wijning St Annaparochie.

Geen succes St Nykster kaatsers op 50+ partij

Geen van de deelnemende leden van de Oorsprong kon op de 50plus kaatspartij potten breken. Zowel Tiede Boorsma, Ferdinant Vd Werf als Jan Buitenga kwamen niet aan de finales toe, terwijl Gerard de Wolff, wel opgegeven al voor de partij met een knieblessure van de lijst moest worden gehaald. Een lijst overigens die, in vergelijking met andere jaren erg magertjes was. Toch had het bestuur besloten een a en een b klasse te organiseren hetgeen door de kaatsers wel op prijs werd gesteld.
De uitslag A klasse.: Douwe Wierstra Holwert, Piet Zondervan Jorwert en Roel Sijbesma Easterein, tweede prijs Jochum de Vries Wiuwert, Piet Machiela en Johan Hiemstra Sint Annaparochie uitslag finale 5-2 6-2

B klasse : Jan de Jong Menaam, Tjeerd Bouma Leeuwarden en Egbert Bootsma Itens, tweede prijs Ale Mosselman Goutum, Auke Akkerman Minnertsga en Maikel Versnel Sint Annaparochie

Jongenspartij bij Ballonfeesten

Door de kaatsclub van Sint Nyk is op uitnodiging van de nieuwe stichting die de Ballonfeesten organiseert is op donderdag 18 juli op het festivalterrein in Joure een jongenskaatspartij georganiseerd. De technische commissie had 24 jongens uitgenodigd aan de partij deel te nemen. Door de lotingscommissie van de Knkb werden deze in acht parturen verdeeld. Op het ballonveld werd een kaatsveld met vier perken uitgelegd zodat iedereen klokslag twee uur van start kon. Nu is een drafbaan natuurlijk geen kaatsveld en er werd ook nogal wat gemopperd op het veld. Natuurlijk het meest door de verliezende partijen maar het bestuur was achteraf toch wel gelukkig dat er geen blessures ontstonden. Na de eerste omloop waren nog vier parturen over die de halve finale kaatsten. Bij hen ook nog Jitse Floris, voor het eerst in zijn woonplaats Joure kaatsend. Helaas sneuvelde zijn partuur. De finale werd gekaatst tussen partuur 1 Aizo Veltman Hommerts, Thomas Dijkstra Berltsum en Jelmer Miedema (Goutum) en partuur 7 bestaande uit Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Bauke Folkerts Easterlittens en Karel Monfils uit Kimswerd. De eerste eersten gingen om en om naar de twee parturen maar vanaf de stand drie tegen drie nam het partuur van Aizo Veltman het volgende spel voor zijn rekening en kwam op een -op het oog- veilige voorsprong. Zeker toen ze het volgende eerst nog eens zes punten kregen leek het doek voor Kroondijk cs gevallen. Toen stond echter Karen Monfils op, nam de opslag over van zijn maat en produceerde een geweldige zitbal, kwam daardoor op 5-4 en sloeg in de volgende twee eersten maar liefst zes zitballen. Wat het perk van Veltman ook probeerde, steeds wist hij een onverwerkbare bal naar het perk te sturen. Tenslotte kwam de stand 5-5 en 6-6 aan de telegraaf, met voor het perk Veltman een flinke kaats te verdedigen. Thomas Dijkstra mikte voorin het perk maar de bal viel ca 5 centimeter buiten de lijnen die het perk vormen.... Winst voor het partuur Kroondijk, maar eigenlijk winst voor Karel Monfils die zijn maten over het dode punt heenhielp.

Tweede omloop Waterloo voor “de Oorsprong” op NK.

Tijdens de Bondswedstrijd voor 50plussers zijn de kaatsers van “de Oorsprong” , Tiede Boorsma, Jan Buitenga en dit keer Bauke Rinzema in de tweede omloop gesneuveld. De wedstrijd werd gespeeld in het jubilerende Hilversum. De lange reis was kennelijk voor veel afdelingen de reden om niet in te schrijven voor de Bondswedstrijd maar kreeg in een sterk Winsum een heel goed winnaar. Zij versloegen in de finale Franeker dat de laatste twee jaar steeds de sterkste was. De rood-witten van kaatsvereniging de Oorsprong traden in de eerste omloop aan tegen Dronrijp. Met degelijk opslaan van Tiede en Jan en goed perkwerk van Bauke en Tiede werden de Rijpsters al snel op achterstand gezet. Bij de stand 5-2 en 6-4 sloeg Bauke de kaats voorbij. In de tweede omloop kwam het partuur van Easterein voorbij. Lang konden de Sint Nyksters bijblijven en hadden de kans op 4-4 te komen, maar toen haperde zowel de opslag als het perkwerk. Ook een omzetting (Jan naar het perk) kwam te laat en bij 5-3 en 6-6 viel het doek doordat de man op de boven van Easterein zijn vingernagels net zo achter de bal wist te krijgen dat de bal vóór de kaats werd gekeerd. Easterein verloor vervolgens van Franeker, dat daarna..... (maar dat wist u al....)

Verrassende winnares Merkepartij 2019

De Merkepartij van 2019 werd zaterdag 8 september één van verrassingen. Dat Tiede Boorsma de Aklasse won mag geen verrassing heten, maar in de B-klasse was er twee keer reden om op te kijken Bij de traditionele manier van opgeven, telefonisch, via mail of heel modern via de App voor leden waren 17 heren aangemeld, die door de lotingscommissie in een a-klasse met zes en een b-klasse met 11 man waren ingedeeld. In de B-klas werden daarvan drie parturen van drie en één van twee man geformeerd. Bij de aanvang van de partij was echter over het hoofd gezien (of gewoon nog nooit van gehoord) dat men zich voor deze partij ook via de KNKB website kon opgeven. De (prettige) verrassing was dan ook dat Moniek Lootsma uit Goeinga zich op het veld meldde. Om het schema niet al te veel in de war te gooien werd zij gekoppeld aan het uit twee man bestaande partuur in de B-klasse. Daardoor kon de partij met volledige parturen van start. De zes man in de a-klasse werden drie keer geloot, waarbij er op werd gelet dat twee kaatsers niet drie keer bij elkaar werden geloot. Daardoor ontstond aan het eind van de drie wedstrijden een individueel klassement. Sterk bepalend voor de einduitslag was de eerste wedstrijd, die bij de stand 5-5 en 6-6 werd gewonnen door Tiede Boorsma, Dennis Warringa en Hielke Postma. Toen Tiede daarna ook de andere twee wedstrijden met 5-1 won kon hij qua punten niet meer kapot en ging met de eerste prijs en de koningsbeker aan de haal. Sijbren Visser haalde, door de tweede en derde partij met Tiede te winnen 19 punten en werd tweede, Dennis Warringa bleef met twee keer winst en 1 keer 1 punt op 15 eersten hangen en won de derde prijs. in de B-klasse werd een competitie gekaatst tussen de vier parturen. Van de zes wedstrijden eindigden drie in 5-4, een in 5-3 en twee in 5-1. Geen van de vier parturen won al zijn drie partijen maar partuur 1, met Harmen Gerbrandy van Warns, Klaas Tjibbe Knobbe en eerdergenoemde Moniek Lootsma die de rol van opslager prima vervulde kwam het dichtste bij. Met 18 punten na de 3 partijen wonnen zij de door de VVV beschikbare eerste prijs. Tweede met 15 punten werd het partuur van Gerard de Wolff, Lammert Klaas Knobbe en Tjalling Legendal. De Koningscommissie was er snel uit. Voor het eerst na vele jaren kreeg de Merkepartij weer een Koningin, onze tweede verrassing. Negen punten voor haar, zes voor Harmen en drie voor Klaas Tjibbe.

Zaalkaatsen:

Brand in de sporthal Nadat we in november enkele trainingen in de sporthal van Sint Nyk hadden afgewerkt, met een redelijk aantal kaatsers kwam er de slechte mededeling dat er brand was in “onze” hal.

Door die brand in sporthal Doniahal in Sint Nyk moesten we de Sinterklaas-kaatspartij afgelasten. De brand heeft zodanige schade aan de sporthal aangericht dat deze winter kaatsen in de hal uitgesloten is. In samenwerking met de gemeente de Fryske Marren is gezocht naar een oplossing. Op een aantal zondagen konden we in de sporthal in Balk kaatsen. Door middel van mail en app berichten hebben we geprobeerd de leden zoveel en zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

De geplande Wijbren Dijkstrapartij op 23 februari is niet verkaatst. Hoewel een aantal kaatsers uit de omgeving van Leeuwarden in eerste instantie had toegezegd "bij ons" mee te doen lyukte het toch niet voldoende kaatsers op het veld te krijgen. Reden, op één na trokken al die kaatsers hun toezegging in toen er in Sint Annaparochie alsnog een partij werd georganiseerd. Zo kwam het seizoen 2019 -20 met een anticlimax tot zijn einde.

Klaverjassen

Willem Leenes klaverjaskampioen Van Doniawerstal, wel te verstaan. Op de door de kaatsvereniging “de Oorsprong” voor de negenenveertigste keer georganiseerde klaverjaswedstrijd om “het kampioenschap van Doniawerstal” werd Willem Leenes de nieuwe houder van de daarbij horende wisselbeker. Willem haalde in drie rondes 5292 punten, gevolgd door Adrie de Boer, Zus Wind, Jan Buitenga en Jouke Osinga die de rest van de prijzen opeisten. Voor de kaatsclub betekent het klaverjassen altijd het einde van het winterseizoen, dit jaar geplaagd door de brand in de sporthal, waardoor twee kaatswedstrijden moesten worden afgelast.