KV de Oorsprong


Aan het einde van een seizoen mag en secretaris weer terugkijken op een seizoen kaatsen. Graag brengt hij dan een positief woord naar de leden en roept in vol enthousiasme de leden op ook het komend seizoen weer volop aan de bak te gaan.

 Dus…..

 Maar zo geweldig was het afgelopen seizoen niet….. De opkomst op de verschillende wedstrijden was, ronduit gezegd SLECHT. Veel kaatsers laten tegenwoordig andere belangen prevaleren boven de belangen van de kaatsvereniging en het is voor de organisatoren soms om moedeloos van te worden. Maar natuurlijk beloven we allemaal weer beterschap, straks aan het eind van de avond.

 

De Bondsvergadering

De eerste overwinning van KV De Oorpsrong vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNKB begin april in Franeker. Het bestuur had een schriftelijk voorstel aan de KNKB gedaan het nu al twee jaar in Sint Nyk verkaatste afdelingpartij voor 50+ parturen op te waarderen tot een Nederlands Kampioenschap met alles wat daarbij hoort. Het Bondsbestuur was verplicht dit voorstel op de ALV aan de andere clubs voor te leggen en deed dit, met een negatief advise, immers de partij zou te klein zijn en het kaatsen in de 50+ klasse werd door sommigen als gerommel in de marge gezien. De secretaris kreeg echter spreekrecht op de vergadering en in een gloedvol betoog wist hij de bestuurders van de andere clubs achter zich te krijgen. Een aantal van de grote verenigingen gingen tegen het negatieve voorstel van het Hoofdbestuur en en de zaak werd in stemming gebracht. Ee overgrote meerderheid van de vergadering (ca 90%) stemde toen voor het voorstel van “de Oorsprong” en de Bond moest, zij het knarsetandend toegeven dat er vanaf volgend seizoen ieder jaar een NK in de 50+ klasse zal worden gehouden, te beginnen dit seizoen in Sint Nicolaasga. Een geweldige overwinning die een beetje aanvoelde alsof David opnieuw Goliath had verslagen.

 

Het kaatsseizoen begon al in april, toen, na aandringen van deze vergadering het trainen weer begon, en wel drie kaatsers hebben hier gebruiik van gemaakt (waaronder de aangewezen trainer). Het competitieseizoen begon in mei, en gelukkig kon er toen wel iedere keer in twee perken worden gekaatst, hetgeen inhield dat er tenminste meer dan zes man aanwezig waren. Ook in Joure, waar we gelukkig toch weer op de maandagavond konden kaatsen, werd het gaandeweg het seizoen beter. Soms wat problemen met de andere gebruikers van het veld, maar we zijn er gelukkig steeds uitgekomen.

Voor wat betreft de wedstrijden, het seizoen begon met de

schoolmeisjes-afdelingspartij

Op zaterdag 6 juni is in Sint Nicolaasga de KNKB schoolmeisjes-afdelingspartij-beperkt gekaatst. Een hele mond vol, het betekent gewoon dat er op vier verschillende niveaus werd gekaatst, door in totaal vijftien parturen. Het bestuur had hieraan zijn handen vol, er moesten maar liefst dertien kransen worden gemaakt omdat er in vier verschillende klasses winnaars bekend werden. Na de eerste omloop die in Beetgum en Raerd werden gehouden bleek al dat de parturen in de verschillende klasses elkaar niet veel ontliepen.
De uitslagen waren als volgt:

In de A-poule kaatsten Easterlittens, Sint Annaparochie en Minnertsga om de prijzen. De parturen bleken aan elkaar gewaagd, uiteindelijk won Sint Annaparochie met 24 eersten voor, 17 tegen, tweede werd Easterlittens met ook 24 eersten voor maar 19 tegen. Minnertsga herstelde zich van een eerste ronde en kwam totaal toch nog tot 17 punten. Esther Wagenaar, Ilse Lijzenga en Lilian Kingma ontvingen de door de KNKB beschikbaar gestelde medailles en de kransen.

In de B-klasse (poule) won een partuur van Franeker/Peins (combi) met 25 punten voor, 16 tegen, tweede werd Stiens met 24 voor en 19 tegen. Marloes Fennema, Marrit Zeinstra en Iris Wijbenga konden na afloop de prijs en krans afhalen.

In de C-poule werd door vier parturen gekaatst. Meer wedstrijden dus, en ook meer punten te verdelen. Eerste werd Sjirk de Wal uit Dronrijp met Abouk Tolsma en Elly Hofman. Ze haalden 37 punten. Met 35 punten werd Easterein 1 met Gerry Edou Mollema, Hester Kingma en Margreta Tersptra tweede. Ook voor hen was er een medaille.

De D-poule werd verkaatst door vijf parturen op federatieniveau. Met 56 punten werd Yn'e Lijte uit Folsgare, kaatsend met Elma Breeuwsma en Jildou Sweering eerste. Tweede werden Yn'e Flecht van IJsbrechtum met Rixt Hettinga, Iris Breeuwsma en Rixt Marije Heerschop.

De Jubileumpartij t.g.v. “Honderd jaar kaatsen in Sint Nic”.


KV de Oorsprong beweert het en "bewijst" het met de foto waarover al eerder werd gepubliceerd. De foto in de kantine van de sporthal met daarop een aantal kaatsers rond een kaatstelegraaf. Achter op de foto een jaartal : 1909. En, omdat we dit jaar precies honderd jaar later leven.......

Honderd jaar geleden werd gekaatst op een weiland op de plaats vlak bij de plaats waar nu Doniahiem staat, nog voordat het klooster daar werd gegrondvest.

Na 1909 hebben in ieder geval twee verenigingen in Sint Nic gekaatst, de Takomst van 1908 tot ??, in 1927 komt “de Eendracht” in de boeken van de KNKB voor, vanaf 1948 tot 1963 heet de Sint Nykster kaatsclub “de Hurde Hân” voor in 1964 de huidige kaatsvereniging "De Oorsprong" werd opgericht. Het bestuur van "de Oorsprong" wilde het feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 13 juni werd op het huidige kaatsveld (Het B-veld van Renado) een jubilieumpartij gehouden.

Met dank aan een grote sponsor de C1000 in Sint Nicolaasga werd gezorgd voor een geweldige prijzentafel, een verrasssing voor alle deelnemers in de vorm van een T-shirt bedrukt met gegevens van de club, en een barbeque na afloop voor de deelnemers.

Vanaf 1 uur 's-middags tot na 6 uur 's-avonds werd in twee verschillende klassen gestreden om de kransen en de prijzen. In de B-klasse werd door zeven parturen in twee poules gekaatst. Na afloop van de poulewedstrijden kwamen de winnaars in de finale tegen elkaar uit. Deze finale werd gewonnen door eigen lid Menno Hiemstra, Anne Sijbesma (Akkrum) en Adam Tuiten (Tsjalbert). Tweede prijs was voor Willem Leenes, Tsjalling Huizenga (Tsjalbert) en Jan Bleeker (Sneek). Een derde prijs ging naar Nynke Renske Hiemstra, Ton van der Weij en Joop Wortman, alle van kv de Oorosprong.

In de A-klasse verdeelden vier parturen na een hevige strijd de prijzen als volgt: Winnaars van de eerste prijs waren Sijbrand van der Weij (Tegenwoordig in Easterein), Jan Buitenga (Sint Nic) en Bouke Rinzema (Joure). Tweede werden Jappie Dijkstra en Sjoerd Nauta  (Heerenveen) met Ivo Jan de Wolff (Joure).

Nadat de prachtige prijzen , beschikbaar gesteld door Jan Altenburg van de C1000 waren verdeeld werd de barbeque aangestoken en kon onder genot van een hapje en een drankje worden nagesproken over deze partij en honderd jaar kaatsen in SInt Nicolaasga.

 


Minnertsga wint de afdelingspartij 50+.

 

zaterdag 04 juli 2009


De KNKB afdelingswedstrijd, zaterdag gehouden in SInt Nicolaasga is gewonnen door Minnertsga dat kaatste met Geert Faber, Koos Faber en Siete Wassenaar. In de finale wonnen zij van Onder Ons uit Easterlittens, dat kaatste met "good old" Evert Heeg, Hijlco Broersma en Haije Zijlstra.
In de kwart finale moesten de mannen van Minnertsga tegen Midlum nog een 5-3 achterstand goed maken en bij 5-5 een 6-0 achterstand. Bij 6-6 viel de beslissing door een voorbijgeslagen kaats door Siete Wassenaar.
Midlum met Douwe Broersma, Piet de Groot en SImon de Groot werd, samen met Goenga met Catrinus Kooistra, Age van der Goot en Gerrit Koudenburg derde in deze partij die, door de deelname van veertien afdelingsparturen bewees volgend jaar een echt Nederlands Kampioenschap te verdienen.


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

trio Stienstra wint 50+ del.

 

 

zaterdag 04 juli 2009

Het trio Ynze Stienstra (Baaijum), Henk Woppenkamp (Hauwert) en Johan van der Veen (Oenstjerk) won zaterdag in SInt Nic de door elkaar loten partij in de 50+ klasse. In de  finale werden het partuur bestaande uit twee Sint Nicsters te weten Ton van der Wey en Jan Buitenga, die kaatsten met Oeds Broersma uit Witmarssum met 5-1 verslagen. Laatstgenoemden leken uitgekaatst, nadat ze eerder in de afdelingscompetitie waren uitgeschakeld door Bolsward, maar daarna drie parijen op rij wonnen in de door elkaar loten competitie.
In deze klasse waren er twee derde prijzen die werden gewonnen door Teake Koster, Ale Mosselman en Paulus Strikwerda uit resp. Harlingen, Goutum en WInsum, en door Harrie de Boer (Sont Nic), Herman Steneker (Leeuwarden) en Ate Altenburg uit Reahus-Turns.
In de verliezersronde werd de strijd gewonnen door Siebe Marra, Anne de Groot en Frans Poelsma uit resp Dronrijp, Veenwouden en Reahus-Turns, die hun finale wonnen van Wieger Boonstra, Wim Bosklopper en Tjeerd de Boer uit Heerenveen, Goutum en Deinum.

 

 

fan de Merke

 De traditionele kaatspartij op de zaterdag "fan de Merke" heeft het veld- kaatsseizoen van kv de Oorsprong weer afgesloten. Op het Renadoterrein waren zaterdag 13 parturen in de slag om de door VVV beschikbaar gestelde prijzen, de kransen en de koningsprijzen.
In de A-klasse waren vier parturen uitgezet met deelname uit de hele federatie Zuid-west- en Midden-Friesland.
De vier parturen kaatsten een halve competitie en kwamen dus tegen elk van de andere parturen in actie. Aan het eind van de partij, die om tien uur was begonnen en rond half vijf eindigde, stond het partuur van Sjoerd Nauta van Heerenveen, Rob Lequivre van Joure en Sybrand van der Wey van Easterein als winnaar voor de bestuurstent. Tweede werd het partuur bestaande uit Gerard Tamminga Heerenveen, Bauke RInzema Joure en Johan Spoelstra uit Sint Nicolaasga.
Uit het midden van het winnende partuur werd Sjoerd Nauta door een deskundige commissie tot koning van de partij benoemd.
In de B-klasse waren 9 parturen uitgeloot, die in een winaars- en verliezersronde werden ondergebracht. Dat wil zeggen, de winnaars van de eerste partij in de winnaarsronde, de verliezers.... juist ja.
Tijdens de partij bleek al snel dat er bij de loting een inschattingsfout was gemaakt, enkele als "B" gekenmerkte kaatsers hadden wel zoveel in hun mars dat ze moeiteloos in de A-klasse hadden kunnen meedoen. Hierdoor waren de krachtsverhoudingen soms wel wat scheef getrokken. In de Verliezersronde resulteerde de partij in een tweede prijs voor Feike Oostenveld van Joure en Ton van der Wey van SInt Nyk, met een bijgelote Henk Hogeling uit Iskenhuizen, een eerste prijs was er voor Erwin de Boer van SInt Nyk, WIjbren DIjkstra van Heerenveen en Menno Hiemstra van Emmeloord.
In de winnaarsronde was er een derde prijs voor Auke de Vries van Easterwierum, Anne Jan Visser en Auke Woudsma van Tsjalbert, de tweede prijs was voor Gerard de Wolff Joure, Ronny Warringa en Harm Jan Stuiver van Tsjalbert.  Uit dat dorp kwamen overigens maar liefst 12 kaatsers naar de Merkepartij!!!
Winnaars in de B klasse werden twee van hen, J.F.Idsinga en Dennis Warringa, gecompleteerd met Nynke Renske Renema, Oorsprong lid en wonende in Emmeloord.
Uit het winnende partuur werd Idsinga met algemene stemmen tot koning benoemd.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Kaatsen in de 50+

In de 50+ klasse wist Jan Buitenga onder zijn leeftijdsgenoten over het hele seizoen een groot aantal wedstrijdpunten te behalen. Door eerste prijzen in Hilversum en Zurich, tweede prijzen in Heerenveen, Makkum, Exmorra, Sint Nicolaasga en Leeuwarden, en derde prijzen in Goenga en Goutum kwam hij op 18 punten, net als zijn politieman-en dus collega Henk Woppenkamp, die omdat hij vier eerste prijzen haalde, tegen de twee van onze secretaris, de eerste prijs  wegkaapte. Dat het erg spannend was blijkt wel uit de Wis-In uitslagenlijst waar de uitslag omgekeerd in stond. Ton van der Weij haalde twee punten uit 1 partij, die in Sint Nicolaasga, Geert Hoekstra 4 punten uit twee partijen in Easterlittens en Goutum.

 

Bowling voor leden en aanhang

Andere jaren werden tijdens de prijsuitreiking van de Merkepartij ook de trainings- en wedstrijdbekers uitgereikt, het bestuur heeft besloten deze bekers dit jaar uit te reiken tijdens de feestelijke bowlingsavond begin november. Maar eerst moest er, na een lekker kopje koffie, natuurlijk worden gebowld.

Erg fanatiek door sommigen, heel rustig voor anderen werden op vier banen de zware ballen richting kegels gesmeten, gerold of soms door de lucht gekeild. 23 deelnemers, 5 meer dan vorig jaar trok de bowling dit jaar. Dit betekent dat de leden het initiatief van het bestuur steeds meer waarderen. Mirjam van der Veer en Feike Oostenveld hadden er dan ook weer iets leuks van gemaakt. De avond bestond uit een kop koffie of thee "met", twee rondes bowlen met ertussen een uurtje voor een gezellig samenzijn, en tenslotte een nazit waarin de prijzen werden verdeeld.

 

Dan de uitslag van het bowlen zelf: Mirjam van de Veer had de print-outs van de verschillende bowlingmachines bij elkaar opgeteld en kwam tot een klassement. Bij de dames was er een zeer verdiende poedelprijs voor mevrouw Bouma, die in twee rondes haar  totaal tot 56 punten wist te beperken, winnaar bij de dames werd Marja van der Werf die wel wist dat he tom de meeste punten ging en maar liefst 188 punten bij elkaar mikte.
Roelof Douma die deze zomer zo trefzeker was geweest (twee bekers) was dat vanavond duidelijk minder, hij haalde de poedelprijs met 153 punten, winnaar werd Ivo Jan de Wolff die in het tweede uur ontketend leek nadat hij eerst al 110 punten in een ronde had gescoord. Met een aantaal strikes en spares in de laatste ronde en de 157 punten die dat opleverde erbij kwam hij op een puntentotaal van 267 punten,


Tijdens de nazit kregen ook de competitieleiders van Sint Nic en Joure het woord om de bekers voor de ledencompetitie uit te reiken.
Jan Buitenga mocht zo de beker voor de competitie uitreiken aan Roelof DOuma, die met 63 punten zijn grote voorbeeld Tiede Boorsma net een punt voorbleef. Ook was Roelof de beste in de competitie van de vier ledenwedstrijden, (2 in Joure, 2 in Sint Nic), waar hij maar liefst 13 punten verzamelde. Tiede Boorsma was nog de winnaar van het klassement van de vier partijen welke in Sint Nic werden verkaatst, (2 ledenpartijen, de federatiepartij en de Merkepartij).
Feike Oostenveld maakte de uitslag van de ledencompetitie in Joure bekend, winnaar werd hier (weer) Rob Lequivre, die Bauke Rinzema net voorbleef. Bauke kreeg een beker, Rob krijgt hem nog thuisbezorgd.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

1e zaalkaatspartij in SInt Nicolaasga

 

 

zaterdag 31 oktober 2009

Op de eerste zaalkaatspartij in het seizoen 2009-2010 werd zaterdag in Sint Nicolaasga door 24 kaatsers meegedaan. Uit die groep was door een commissie een zestal kaatsers als A-klasse bestempeld, de rest kaatste in de B-klasse.

Om met de laatsten te beginnen, 18 man levert zes parturen op, die in twee poules streden om de finaleplaatsen. In poule 1 werd het partuur bestaande uit Ultsje Veldstra van Idaard, Johan Sikkema van Emmeloord en Jan Bleeker van Sneek winnaar, in een finale moesten zij het opnemen tegen de winnaar van poule 2 Ton van der Weij uit Sint Nyk, Tsjalling Huizenga van Vegelinsoord en Anne Sijbesma van Akkrum. Winnaars van deze partij werden Ultsje Veldstra cs, zij wonnen de finale met de alleszeggende cijfers 5-2 (6-2). De strijd om de derde prijs werd gewonnen door het partuur Tjeerd Bouma en Tjeerd Kooistra uit Leeuwarden met Catr Helffrich uit Raerd. Zij wonnen in hun "finale" met 5-5 (6-6) van Siep Visser Heerenveen, Joop Wortman Joure en Anne Dijkstra Leeuwarden.

In de A_klasse werden de zes "matadoren" drie keer geloot in een steeds wisselend partuur. De eerste partij  verliep erg eenzijdig, aan de ene kant werd foutloos gekaatst, de andere kant, duidelijk minder ingekaatst, maakte veel fouten, waardoor bij een 5-0 6-4 stand al een einde aan de partij kwam. De verliezers konden daardoor een hoge klassering wel uit hun hoofd zetten. Vooral erg jammer, omdat de twee partijen die hierna volgden wel erg spannend waren en beide met "alles aan de hang" dat wil zeggen bij de stand 5-5 (6-6) beslist werden. Na afloop deed het zich vrij uitzonderlijke feit voor dat twee kaatsers met precies evenveel wedstrijdpunten (19) , evenveel tegeneersten, evenveel punten-voor in de laatste eersten en evenveel punten-tegen in de laatste eersten voor de prijzentafel stonden. Omdat ook de onderlinge resultaten precies gelijk waren moest er volgens het reglement geloot worden om de prijzen 2 en 3. Meest ongelukkige in deze loting was Rene Leenstra van Heerenveen, die dus met de derde prijs genoegen moest nemen, tweede werd Jan Bruinsma, ook van Heerenveen, maar eerste met 21 punten en dus winnaar van de krans en de flinke tas met boodschappen was Jan Buitenga van Sint Nicolaasga.

 

2e zaalkaatspartij  in Joure

 

 

 

Op zaterdag 28 november werd in Joure de tweede kaatspartij van de federatie gehouden.
Er was sprake van een slechte opkomst, slechts 18 kaatsers en kaatsters deden aan de partij mee. In de a klasse kaatsten 6 man in drie verschillende parturen onderling de strijd uit. Winnaar van het geheel werd Henk Bloemsma uit IJsselmuiden die alle drie partijen won. Tweede werd Harrie de Boer die twee partijen won en vie punten haalde in de door hem verloren partij, derde werd Jan Buitenga, die twee punten minder verzamelde.
In de B klasse maakten vier parturen onderling uit wie de strerkste was. Uiteindelijk wonnen Pieter Bouma, Ane van der Werf en Albert Meijer al hun drie partijen en dus de eerste prijs. De tweede prijs was voor Hans Homminga, Wiebren Dijkstra en Jan Bleeker. De derde prijs (voor de punten) was voor Anne Sijbesma. Mirjam van der Veer en Oeltsje Veldstra.
Feike Oostenveld, die namens kv de Oorsp[rong tekende voor de ornganisatie deelde na afloop de prijzen uit. Met de rest van het bestuur maakt ook hij zich zorgen over de teruglopende belangstelling voor dit soort partijen.

 

3e zaalkaatspartij in Sint Nicolaasga

 

Met vier parturen in de B-klasse en 4 (hele) parturen in de A-klasse was de tweede partij van SInt Nyk redelijk bezet. Een beetje lobbywerk tijdens de 55+ wedstrijden in Franeker had wat dat betreft wel succes.

In beide klassen kon een halve competitie worden afgewerkt. Het merendeel van de deelnemers ging na afloop met een moie tas boodschappen naar huis. In de B-klasse was de derde prijs voor Wiep Dijkstra, Heerenveen, And van der Werff uit Sneek en Johannes de Lang uit Sint Nyk, de tweede prijs was voor Gerrit Otter van Goutum, Johannes Oudendag van Arum en Jan Bleeker van SNeek, terwijl Ultsje Veldstra Idaard, Anne Sijbesma Akkrum en Justin van Dijk van Arum de eerste prijs en de kransen kregen uitgereikt.

In de A-klasse toonde Ivo Jan de Wolff dat hij het spelletje nog steeds niet is verleerd. Met zijn maten Age van der Goot van Goutum en Anne Dijkstra van Leeuwarden won hij alle partijen en had daarom het meeste recht op de eerste prijs. Tweede werd het partuur Tiede Boorsma, Sint Nyk, Geert Hoekstra Joure en Wim Bosklopper Goutum, terwijl Jan Buitenga, Henk Bloemsma IJsselmuiden en Marten van der Meulen de derde prijs mee naar huis namen.


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Zaalkaatsen in Franeker

Een aantal kaatsers van “de Oorsprong” doen ‘s-winters om de 14 dagen in Franeker een gooi naar de kransen. In vier klassen wordt daar gekaatst. In de klasse waarin Dick Wiglema kaatst is hij een plaag voor zijn collega’s. Deze winter stond hij maar liefst drie keer in de kransen.  Ook Hans Homminga, Pieter Bouma en  Joop Wortman blazen in die klasse een mooi toontje mee, terwijl Harrie de Boer, Geert Hoekstra en Jan Buitenga in een andere klasse mee voor best opslaan. Jan heeft deze winter een keer de krans mogen meenemen, en verder nog een eerste prijs (zonder krans).

Jammer dat Watze Postma al voor het seizoen wegens een blessure moest afhaken, en dat dat Johannes de Lang gedurende het seizoen ook gebeurde.

 

Klaverjassen om het kampioenschap van Doniawerstal

Door een betere reclamecampagne rond dit gebeuren slaagde voorzitter Jan de Wolff  er dit jaar in van het kaarten een success te maken. Aan vijf tafels werd in Unitas gespeeld om de beker, inmiddels bijna 40 jaar geleden ingesteld.

 

Uitslag:

1e en kampioen van Doniawerstal Zús Wind met 7399 punten, 2e Teye Agricola met 7253, 3e Hannie Mous met 7052, 4e Sikke Romkes met 7048 en 5e Jan Wind met 6911 punten.

 

Het bestuur is inmiddels, in zijn oude samenstelling al begonnen met het voorbereiden van het komende seizoen. Met name de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen voor de 50+ klasse zal veel werk opbrengen. Het bestuur hoopt er, samen met de leden een geweldig festijn van te maken. Houdt alvast de datum vrij in uw aller agenda’s: 3 juli 2010.

 

De secretaris,

Jan Buitenga