KV de Oorsprong

Voorlopig verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 op maandag 1 april 2019 in de kantine van de Sporthal in Sint Nicolaasga. AGENDA:

Aanwezig Jan de Wolff, Rudi Sikkes, Bauke Rinzema, Mirjam vd Veer, Ferdinant vd Werf, Piet Roorda, Feike Oostenveld, Ridzerd Weitenberg, Pieter Bouma, Tiede Boorsma, Willem Leenes, Jan Buitenga, Jouke Vennik

Afzeggingen Wolter Koops en Abe Ringnalda

Opening en mededelingen....20.00 uur, de koffie staat op tafel, we kunnen beginnen. Er is iets misgegaan met de mail die aan de leden zou worden verstuurd. Dus nu wel erg laat en de voorzitter is dan ook blij dat er alsnog zo veel mensen op de vergadering zijn. Jan vertelt vanuit de federatie iets, o.a. De competitie die deze winter in de zaal is verkaatst en die dit jaar door onze vereniging is gewonnen. Iets dergelijks gaat deze zomer ook gelden voor de veldpartijen, er komen zeven wedstrijden op de lijst die voor de dorpencompetitie gelden. Op de vergadering van de KNKB is onder meer besloten dat er gele en rode kaarten komen ipv de blauwe die er nu wordt uitgedeeld. Men wil bij de KNKB graag weer boven de 15000 leden uitkomen door onder andere weer verschillende verenigingen die eerder uit de bond traden weer te benaderen. Men wil bij de KNKB meer invloed en overzicht van de verschillende wedstrijden in de verschillende klassen, deze op een groot overzicht te zetten en digitale aangifte te faciliteren. De hoofdsponsor Oranjewoud heeft voor een aantal jaren bijgetekend. De afdracht per lid blijft gelijk (16,50 p.p) . Het blad de Keats blijft vier keer per jaar aan de leden toegestuurd worden. (Mirjam en Jouke even op de lijst nakijken, adressen wijken af). De jaarvergadering van de Bond was volgens Jan een erg langdurig gebeuren omdat er over heel veel onderwerpen gestemd moest worden hetgeen daar hoofdelijk gebeurt. Op een NK mogen in het vervolg meerdere parturen per vereniging deelnemen. De Ballonfeesten hebben dit jaar goed voldaan, afgelopen jaar een demonstratiepartij, dit jaar wordt er een jongenspartij uitnodiging verkaatst op het Ballonfeesten. 18 juli is de datum, nu alvast wordt er medewerking verzocht....

2. Vaststellen agenda en ingekomen stukken. Geen aanpassing agenda, ingekomen stukken die via de mail binnenkomen bij de secretaris worden in het bestuur gedeeld. h

3. Notulen van de vorige vergadering (2018). Ter lezing op website** Ferdinant merkt op dat de naam van Irnsum moet worden gewijzigd in Akkrum. Wordt aangepast.

4. Jaarverslag van secretaris (2018). Ter lezing op website** Geen opmerkingen.

5. Jaarverslag van penningmeester. Tiede deelt een overzicht uit....jaarrekening 2018 en begroting 2019. Hij legt eea uit over de posten, we hebben iets meer uitgegeven dan was begroot, maar niet schokkend en goed verklaarbaar. Het tekort is voor ons draagbaar is Tiede's opmerking. Er worden geen verdere vragen gesteld.

6. Begroting 2019 en vaststellen contributie. Tiede legt de begroting voor, voor een deel zijn de bedragen van vorig jaar overgenomen. De Ballonfeesten waren een hoofdpijndossier voor de vereniging, de voorzitter heeft zich hiervoor sterk gemaakt en uiteindelijk hebben wij een demonstratiewedstrijd tijdens de Ballonfeesten georganiseerd, Jan, Tiede en Jan hebben op het veld gestaan met zes man uit de 50plus klasse. In de begroting was een forse financiële bijdrage voor de opgenomen, die nu uiteindelijk ook is uitbetaald. Vandaar dat er nu een bedrag van 1150 euro is opgenomen. Tiede geeft aan dat we met de bijdrage van de Ballonfeesten er afgelopen jaar financieel behoorlijk op vooruit zijn gegaan en dat het volgens hem niet nodig is de contributie te verhogen. De vergadering kan zich hier wel in vinden.
7. Verslag van de kascommissie. (Mirjam van der Veer en Willem Leenes) Mirjam doet het woord, ze is met Willem bij Tiede op visite geweest en samen hebben ze de boeken bekeken. "Het is gewoon goed", Willem sluit zich aan met "dikke complimenten". Onder applaus van de vergadering wordt de penningmeester decharche verleend.
8. Kiezen nieuwe leden kascommissie (Ferdinant vd Werf was al reserve en vormt met Willem Leenes volgend jaar de kascommissie) Mirjam wordt bedankt voor de bewezen diensten, Ridzerd Weitenberg meldt zich als nieuwe reserve-kascommissie lid.

9.​Bestuursverkiezing, aftreden Jan Buitenga, secretaris en Rudy Sikkes, lid. Beiden zijn herkiesbaar. Leden kunnen tegenkandidaten voorstellen onder de gebruikelijke voorwaarden. Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld. Er is enige "betiizing" over het feit dat Rudy op de lijst staat, er verandert echter niks, beide worden met applaus herkozen. Jan de Wolff vraagt aandacht voor de bezetting van de wedstrijden voor wat betreft de functies rond de wedstrijden. Drie van de vijf bestuursleden hebben tijdens de wedstrijd van de jongens in juni vakantie..... Van verschillende kanten (Ridzert, Ferdinant, Piet Roorda, Willem Leenes en nog meer) wordt medewerking toegezegd. In de weken voor verschillende wedstrijden worden de leden via de mail om hun medewerking gevraagd. Het bestuur plant de zaken vooraf....

10. Wedstrijdprogramma 2019. Voorstel ledenwedstrijden: Op woensdag 26 juni een MIDZOMERPARTIJ, 18.30 uur 3 korte wedstrijden, deze partij en de Merkepartij tellen mee voor de federatie-competitie. Andere verenigingen in de federatie worden hiervoor ook uitgenodigd. Naast deze wedstrijden worden nog vijf wedstrijden in de federatie aangewezen voor de federatie-competitie 1 juni 2019 dorpencompetitie Heerenveen KNKB wedstrijden 22 juni 2019 Jongens A en B klasse Sint Nyk (er is dan ook Arie de Koningpartij Balk die voor de competitie geldt, Jan neemt hierover contact op met Balk....) 13 juli 2019 Heren 50+ A en B klasse Sint Nyk 18 juli 2019 Jongens DEL 8 partuur (geselecteerd) Ballonfeesten Joure. op 7 september 2019 om 11.00 uur de Merkepartij. Aanvang trainingen in Sint Nicolaasga rond 17 april 2019. De agenda van de federatie en de Wylde Walden volgt nog.

11.​Zaalkaatsen volgend seizoen: Ook volgend winterseizoen wordt weer een aantal zaterdagen in de sporthal in Sint Nyk gekaatst. ​

12.Rondvraag Ferdinant meldt zich af voor de NK 50plus, mooie jaren gehad maar genoeg geweest.. Aan de TC. Piet Roorda spreekt zijn bewondering uit voor het bestuur en de manier waarop zij hun zaken voor elkaar hebben.... Willem wijst nog op een klein foutje op de website waar Feike Oostenveld nog als bestuurslid staat vermeld. Jan Buitenga zal dit wijzigen in Rudy Sikkes, Jan de Wolff legt nog even uit dat wij zelf niet om de 1000 euro voor de Ballonfeesten hebben gevraagd maar dit vanuit de begroting die door anderen was gemaakt hebben toegewezen gekregen. Jan heeft dit alleen maar goedgevonden?...

13.Sluiting. Jan de Wolff sluit de vergadering om 21.20 uur onder de gebruikelijke dankzegging.....

De secretaris Jan Buitenga