KV de Oorsprong

 

Vergaderingen

 

Bestuursleden, en met name de voorzitter hebben de afgelopen tijd veel tijd besteed aan vergaderingen zoals daar zijn: Het voorzittersoverleg van de KNKB, de Algemene Ledenvergadering van de KNKB, de vergadering van de Federatie Zuid-West Friesland, de vergaderingen van de combinatie Zuid-West Friesland met Mid-Fryslan, onze eigen bestuursvergaderingen etc etc.

De secretaris hield zich voornamelijk bezig met de papieren rompslomp welke door of vanwege de KNKB, diverse sportimpuls-instellingen, de Gemeente Skarsterlan en nog andere instelllingen werd opgedrongen, de penningmeester zorgde ervoor dat er straks weer een keurig financieel overzicht voor u ligt terwijl de rest van het bestuur zich, naast eerdergenoemden bezig hield met het wel en wee van de vereninging....

 

 

Het begon zo goed...

Tijdens de ALV van vorig jaar werd voorzitter Jan de Wolff door de vereniging en door de KNKB gehuldigd voor het feit dat hij al 25 jaar bestuurdlkid is van deze club. Tevens werd hem een Bondsspeld opgespeld.

 

De trainingsavonden

 

Tijdens de ALV van vorig jaar werd en door een aantal leden op aangedrongen vooral vroeg te beginnen met de woensdagavondtrainingen. Na veel aandringen werd er accoord gegaan met een begindatum van 2 april. Tot begin mei kwamen er welgeteld drie leden naar het kaatsveld (waarvan twee bestuursleden).

Op de maandagavond werd door dames getraind onder begeleiding van Jan Buitenga, het maximum aantal deelnemers was vijf. Opvallend en zeer teleurstellend was dat de dames zelden ook op de woensdagavond te zien waren, laat staan op de ledenwedstrijden....

Ook op de woensdagavonden was de opkomst ronduit slecht. Slechts twee kaatsers verschenen meer dan vijf keer (over het hele seizoen gerekend) en een daarvan moest wel omdat hij de velden klaarlegde voor de competitie. Dat de ander, Tiede Boorsma in alle partijen dan ook de meeste punten haalde mag dan ook geen wonder heten. Nou was hij ook wel de beste.....

 

 

Onze jeugd:

 

Ook in het afgelopen seizoen hebben onze trainers Ruurd Zijlstra en Jacob Huizenga weer veel tijd besteed aan de jeugdkaatsers. Door omstandigheden was Margriet de Winter deze zomer niet beschikbaar. In de grote vakantie was het soms niet mogelijk de jeugdkaatsers  op het veld te krijgen, zodat het seizoen eigenlijk een beetje als een nachtkaars is uitgegaan. We hopen het volgend jaar de zaak weer op te pakken. Wel werd door een aantal van “onze” kaatsers deelgenomen aan de Federatie-kaatswedstrijd voor de jeugd welke in Sint-Nyk werd gehouden. Onze jeugd bleek goed mee te kunnen met hun leefyijdgenoten, en Angelina van Aalsum en Hilbert van der Werf wisten zich, met hun partuurgenoten zelfs in de prijzen te kaatsen.

Van de door ons georganiseerde jeugdkaatswedstrijd op 5 februari jongsleden heb ik geen uitslag gekregen.

 

De ledenpartij  13 mei

B-klasse 1.: Ferdinant van der Werf, Martha Holkema en Trinus Ligthart, 2.: Wim de Wolff, Margriet de Winter en Theo van der Werff,

A.klasse 1.; Tiede Boorsma, 2. Jan Buitenga.

 

Jong Nederland partij,    Sybrand van der Wey,  Ivo Jan de Wolff, en Schelte de Wolff (met dispensatie)  1e omloop 5-2 winst op Sexbierum, tweede omloop 5-3 verlies Wommels.

Bondspartij 3e omloop (Ivo Jan, de Wolff,  Ronald de Boer en  nieuwkomer Tiede Boorsma.) 1e omloop 5-3 winst Buitenpost, 2e omloop 5-0 wint op Grou, 3e omloop verlies 5-2 op Huizum.

KNKB 50 + wedstrijd : eerste prijs Jan Buitenga, samen met Henk Postma uit Franeker en Andries Gillebaard Heerenveen.

De PC te Franeker  We kunnen er eigenlijk geen genoeg van krijgen, op de laatstgehouden PC stond een van "onze jongens" op het veld. Ronald de Boer die met zijn maten zelfs de tweede ronde wisten te halen.....

 

Federatiewedstrijd op 14 juni

1.: Tiede Boorsma, 2e Ferdinant van der Werf, 3e Ivo Jan de Wolff,

B-klasse : Joop Wortman, Harrie de Boer en Wolter Koops, 2e Christa van Dijk, Chris van der Zee en Willem Leenes:

 

Ledenwedstrijd 24 juni

B.klasse Jacob Huizenga en Margriet de Winter, 2e Willem Leenes, Theo van der Werf en Bart Zijlstra, 3e Wim de Wolff en Pieter Bouma

A-klasse 1: Tiede Boorsma, 2.; Jan Buitenga

 

Ledenwedstrijd 16 augustus

B-klasse  H.de Boer, Nico de Wolff en Johannes de Lang, 2e Bart Zijlstra en Pieter Bouma  

A-klasse  1.: Gerard de Wolff, 2.: Jan Buitenga.

 

De Merkepartij 2003

 

In de B klasse 12 parturen waarvan Harrie de Boer, Siep Berkenpas en Willem Leenes de eerste prijs haalden, Auke de Vries, Ultsje Veldstra en Henk Hogeling de tweede en Geart Hoekstra, Rob Lequivre en Roelof Douma de derde prijs.

De Aklasse werd gewonnen door Wiebe Terwisscha van SCheltinga, Ronald de Boer en Iva Jan de Wolff, tweede werden Ruurd Rispens (ingevallen voor de met rugproblemen kampende Sybrand van der Wey) Gerard de Wolff en Peter Janssen.

Bij de dames was de eerste prijs voor Janny Floris, Matrha Lolkema en Renske Terwisscha van Scheltinga, tweede werden Mirjam van der Veer, Annie Zijlstra en Margriet de Winter.

Koningen wereden respectievelijk Willem Leenes, Ronald de Boer en Renske Terwisscha van SCheltinga.

 

De competitie

De woensdagavondcompetitie werd, en dat niet alleen omdat er geen tegenstanders waren maar omdat hij met kop en schouders boven de rest uitstak Tiede Boorsma. Het is vooral voor hem jammer dat er uit eigen dorp niet meer tegenstand komt.

 

 

De wedstrijdbeker.

Ook de beker voor de winnaar van de meeste wedstrijden welke in Sint Nic worden gehouden werd met ruime voorsprong op de nummer twee door Tiede Boorsma gewonnen,

 

Zaalkaatsen

De eerste zaalkaatspartij op 11 oktober werd in de B-klasse gewonnen door Henk Hogeling, Anne DIjkstra en Willem Leenes, tweede werden Roelof Douma, Dick WIglema en Johannes de Lang, de derde prijs was voor Theo van der Werf, Hans Homminga en Grietsje Altenburg.. De A-klasse werd gewonnen door het partuur bestaande uit Ivo Jan  de Wolff, Frits Muller en Arjen Faber, tweede werden Wieger Boonstra, Tjeerd Bouma en Tioede Boorsma, derde Jan Bruinsma, Anneke Bonsma en Jouke de Roos.

 

Zaterdag 7 februari werd er gekaatst in de Donia hal te St. Niek. 30 kaatsers en kaatsters deden hier aan mee .De prijzen waren beschikbaar gesteld door HAJO sportprijzen uit St Niek.
In de A klasse waren er 6 parturen. Er werd fel gestreden om de mooie  prijzen.
De 1e prijs werd gewonnen door Jan Bruinsma, Wieger Boonstra en Feike Oosterveld.  De 2e prijs Harrie de Boer Johan Poelstra en Frits Muller. De 3e prijs, Ivo jan de Wolff, Anneke Bonsma en Jouke de Roos.
In de B klasse 4, partuur Trinus Ligthart een eerste prijs met Johannes Oudendag en Marten Bergsma. Tweede prijs voor Henk Hogeling, Hans Homminga en Wijbren Dijkstra. De prijzen werden uitgereikt door Sander Hakbijl ,die de HAJOzaak vertegenwoordigt.    

De Klaverjas-kaartwedstrijd om het kampioenschap van Doniawerstal werd dit jaar gewonnen door Nico Zwart met 7371 punten, tweede werd Appie Jelsma met 7236 punten.

 

Tenslotte

Zo kwam er een eind aan een seizoen waar het bestuur met gemengde gevoelens op terugkijkt.  Sommige dingen gingen erg goed, de organisatie van de verschillende wedstrijden was steeds goed geregeld, maar de opkomst van de leden op eigen en andere wedstrijden was ronduit bedroevend. Misschien moeten we, zoals ons oudste, kaatsende lid ons in een briefje schreef “Ons ambitieniveau “ wat terugschroeven en breken er in de toekomst toch nog betere tijden aan. Van de leden wordt daarbij meer verwacht dan uitsluitend het voldoen van de contributie, Het lijkt soms wel of men lid is van “de Oorsprong” om  ergens anders aan wedstrijden te kunnen meedoen. En dat kan niet de bedoeling zijn!