KV de Oorsprong

 op maandag 29 maart 2010, om 20.00 uur in de kantine van de Sporthal te Sint Nicolaasga.

 1. Opening,   Jan de Wolff opent de vergadering klokslag acht uur, aanwezig zijn:
  Jan de Wolff, Jan Buitenga, Tiede Boorsma, Erwin de Boer, Feike Oostenveld, Mirjam van der Veer, Sietse Engbrenghof, Johannes de Lang, Roelof Douma, Ivo Jan de Wolff, Bouke Rinzema, Hans Homminga, Dick Wiglema, Jouke Vennik, Trinus Ligthart, Nico de Wolff, Harrie de Boer, Ferdinant van der Werf, Joop Wortman, afwezig m.k Watze Postma, Willem Leenes, Ton vd Weij en Sape de Haan
 2. Vaststelling agenda.  Er werden door de leden geen punten ingediend. Er werd volgens de toegezonden agenda vergaderd.
 3. Ingekomen stukken: Er is een geboortekaartje van de dochter van Jouke Vennik binnengekomen, Jouke wordt met zijn vaderschap gefeliciteerd en hij ontvangt voor zijn dochter een klein presentje.
 4. Notulen van de vorige vergadering worden door de secr voorgelezen en door de vergadering accoord bevonden.
 5. Jaarverslag van de secretaris  worden door de secr voorgelezen en door de vergadering accoord bevonden. Harrie de Boer vraagt nog even naar de prijzen van de jubileumpartij, zijn deze door C1000 beschikbaar gesteld of gewoon gekocht. Waarheid zit ergens in de midden, C1000 heeft meegesponsord en kreeg daarvoor zijn logo terug op het kaatsshirt dat alle deelnemers hebben gekregen..
 6. Jaarverslag penningmeester en begroting 2010
  Tiede deelt een overzicht uit en licht enkele posten toe. Met name de bouw van de nieuwe berging heeft een hap uit onze reserves gehaald, zij het minder dan vorig jaar was begroot. Dit dank zij een bijdrage uit het Jellesmafonds. Uitleg over uitgaven 2009 geeft o.m een teruglopende sponsorinkomst. Harrie de Boer wil er namens de vereniging op uit om nog een aantal 45 Euroleden voor de club binnen te halen. Hij gaat dit doen in overleg met Jan de Wolff die met de fondsenwerving voor het NK bezig is.
  Er is een saldo van Euro ####.-
  In de begroting staan enkele punten vermeld waardoor de vooruitzichten iets minder rooskleurig zijn. Het bestuur heeft enkele mogelijkheden deze om te buigen. Een voortsle om de bowlingavond (meer) kostendekkend te maken moet nader worden onderbouwd (consumpties eigen rekening?), het duurder maken van de consumpties tijdens de “grote” partijen wordt afgeraden. Het bestuur “neemt het mee”
 7. Verslag van de Kascommissie (Johannes de Lang en Dik Wiglema) Dik Wiglema voert het woord. Hij heeft een nauwkeurig bijgehouden boekhouding aangetroffen die volgens de commissie dik in orde is. Hij stelt de vergadering voor de rekening in orde te verklaren . Bij acclamatie wordt zo besloten.
 8. Bestuursverkiezing
  (Aftredend zijn Jan Buitenga(secretaris) en Mirjam van der Veer (algemeen bestuurslid.)  Mirjam stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de vacature op te vullen met een nieuw bestuurslid. Bauke Rinzema heeft zich bereid verklaard in het bestuur te stappen.  Andere kandidaten hebben zich bij het bestuur niet gemeld. Bauke wordt met algemene stemmen gekozen en Jan Buitenga herkozen.
 9. Contributievaststelling: Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen. Omdat de afdracht die per lid moet worden gedaan aan de KNKB dit jaar wordt verhoogd, is het noodzakelijk de contributie te verhogen naar 12,50 Euro per jaar. Dit voorstel wordt door de vereniging zonder verdere toelichting aanvaard.
 10. Programma komend jaar:
  Op 3 juli 2010 wordt Het Nederlands Kampioenschap in de 50+ wedstrijd (afdeling) van de KNKB gehouden. Voor de kosten hiervan (ca Euro 600,-) worden sponsors gezocht.  Daarnaast wordt een jeugdpartij (jongens pupillen) gehouden op 13 juni 2010.. (deze partij moet kostendekkend zijn) Van de leden wordt net als vorig jaar de medewerking tijdens een van deze partijen gevraagd. Bij de komende wedstrijdlijst wordt weer een schema gevoegd voor “corvee”diensten tijdens een van deze partijen.
 11. Bespreking concept wedstrijdagenda 2010:
  Federatie:
  13/5 Heerenveen, 50+, 12/6 St.Nyk federatie, 2/7 Masters Heerenveen, 7/7 Alde Masters Heerenveen, 10/7 de Koning federatie Balk, 26/7 VVV partij Balk, 28/7 PC 55+ Balk, 4/9 Merkepartij St Nyk, 12/9 Liefhebberspartij Balk.
  Ledenwedstrijden :
  woensdag 19 mei Sint Nicolaasga, maandag 7 juni Joure, maandag 28 juni Joure en woensdag 18 augustus Sint Nyk. De wedstrijden beginnen om 18.30 uur, er worden twee omlopen gekaatst. Het trainen begint in Sint Nyk op woensdag 14 april 2010 om 19.00 uur.
 12. Wat verder ter tafel komt:  Secretaris vraagt de leden een lijst met mailadressen aan te vullen, op die manier (via mail) kan er sneller en direkter worden gecommuniceerd met de leden. Het aantal (dure) mailings via de post kan dan ook worden beperkt. Leden zonder e-mail krijgen de gebruikelijke lijsten nog wel thuis.
  Rondvraag
  Johannes de Lang wil graag reclame maken voor de 50+ NK, Jan Buitenga zal om materiaal vragen bij de KNKB.
  JdL Wordt er rekening mee gehouden dat, wanneer het erg warm en droog is, de wedstrijden door de gemeente kunnen worden verboden? Jan de Wolff geeft aan dat het draaiboek van de KNKB hier ook in voorziet.
  JdL ziet op 3 juli ook graag de vlag op de NH kerk, Hij zal daar zelf voor zorgen. JdWolff verzorgt die, die op de RK kerk.
  JdL vraagt of er muziek op het veld komt: Ja, Harmonie is niet beschikbaar, we zijn momenteel in onderhandeling met jeugdorkest Exelsior.
  Nico de Wolff vraagt zich af waarom er niet meer kaatsers uit Balk aan onze partijen meedoen. Johannes zegt dat dat mogelijk komt door het grote aantal ledenpartijen dat in Balk op zaterdag wordt verkaatst.
  Hans Homminga vraagt of we ook weer een Bondspartuur kunnen opstellen op Pinstermaandag. Bestuur stelt dat wanneer een drietal kaatsers zich geroepen voelt we daar graag aan meedoen, maar dat er wel sprake moet zijn van enige eigen inzet.
  Harrie de Boer: De Merkepartij moet niet weer met een oneven aantal parturen worden verkaatst. Dit leidt tot lange wachttijden. Hijzelf is bereid om er achteraan te gaan dat er in het voorkomende geval een partuur bij wordt gezocht.
  Harrie vraagt er tevens om om, wanneer zich onbekende kaatsers opgeven voor een zaalpartij, bij bekenden te informeren naar hun niveau. Nu werden deze soms te laag ingedeeld.
  Ferdinant van der Werf heeft zich er aan geërgerd dat tijdens de Merke sommige kaatsers zich, terwijl ze nog moesten spelen aan behoorlijk aan het bier waren. Meer mensen hebben zich hieraan geërgerd, en het bestuur zal zich hierover beraden. Bekend is in welke hoek dit zit.
 13. Sluiting  : Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering, hij wenst een ieder een sportief seizoen toe.