KV de Oorsprong

 

op donderdag 2 april 1998 om 20.30 uur

 

in de kantine van de Doniahal te Sint-Nicolaasga.

 

 

 

Aanwezig Jan de Wolff, Jan Buitenga, Harry de Boer,Ruurd Zijlstra, Antsje Smeding (bestuur) Henk Hogeling, Ivo de Wolff, Ermagan, Eddy de Boer, Tjalling Huizenga,  mevr de Jong-Fluitman, Trinus Ligthart, Theo van der Werff, Hans Agricola, Sybrand vd Wey, Jouke Vennik, Rudolf de Jong

 

 

 

1.   Opening precies 20.30 heet de voorzitter de vergadering welkom. Enkele punten om bij stil te staan:

 

·     het 100 jarig jubileum, veel leden naar Kening op sokken,

 

·     7e prijs op bond,

 

·     schooljongens die als uitgenodigd partuur op de KNKB wedstrijden mogen verschijnen,

 

·     nare nasmaak vz over vergdaeringen met HB, de kwestie van de wedstrijdagenda speelde erg hoog.

 

2.   Ingekomen brieven en stukken

 

·     verslag secretaris geeft uitleg, vele brieven van de KNKB en andere instanties, de meeste worden in de bestuursvergaderingen behandeld.

 

3.   Vaststellen agenda

 

·     geen aanvulling

 

4.   Verslag van de vorige vergadering

 

·     (secretaris leest het verslag voor, er komen geen opmerkingen)

 

5.   Jaarverslag van de secretaris 

 

·     (secretaris leest het verslag voor, er komen geen opmerkingen)

 

6.   Verslag van de penningmeester

 

·     Antje deelt enkele overzichten uit. Iets teruggeboerd, enkele uitgaven zoals nieuwe ballen, nieuwe tent, organisatie Hoofdklassepartij (die gedeeltelijk door de gemeente worden vergoed.)

 

·     Saldo is f 5066,61

 

7.   Verslag van de kascommissie (Henk Hogeling en Kees Bosma)

 

·     Henk Hogeling doet het woord, Kees is afwezig. De kascommissie trof een nette boekhouding aan, alles was keurig in orde, enkele vragen werden naar genoegen beantwoord. Penningmeester wordt door de vergadering decharche verleend. Henk Hogeling wordt voor zijn moeite bedankt, hij gaat nu uit de kascommisie. Eddy de Boer wordt met Kees Bosma de kascommissie, Theo van der Werff wordt het nieuwe reserve-kascommissielid.

 

8.   Bestuursverkiezing. (Aftredend zijn Willem Leenes en Jan Buitenga. Beiden zijn herkiesbaar.               Leden zijn gerechtigd tot aan het begin van de vergadering tegenkandidaten voor te stellen, met een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat. Er zijn geen kandidaten voorgesteld, en beide bestuursleden worden zonder stemming met applaus herkozen.

 

9.   Mededelingen

 

·     FRYSLAN KEATST wordt weer door De Oorsprong georganiseerd, samen met Balk en Joure, op 13 juni 1998, te beginnen om 13.00 uur, met na afloop gezamenlijk tv kijken (Nederland Belgie) en een barbeque. 

 

·     begin trainingen

 

Jeugdtraining etc maandagavond 20 april 1998 olv Harry de Boer

 

kleinste jeugd woensdag 6 mei 1998 18.00 uur olv JGBuitenga

 

veldcompetitie woensdag 6 mei 1998 19.00 uur olv Ruurd Zijlstra

 

Jan de Wolff brengt nog even een punt uit de voorzittersvergadering naar voren.  Men wil daar dat parturen die in de eerste omloop sneuvelen verplicht zijn aan de d.e.l partij mee te doen. Dit levert wel eens problemen op wanneer we met een “balkeerder” naar een afdelingswedstrijd gaan, die wel met de eigen maten wil kaatsen maar problemen krijgt wanneer hij bij andere kaatsers wordt geloot. Ter bescherming van de zwakkere broeders zou volgens Jan bij de opgave moeten kunnen worden opgegeven of de speler wel of niet meedoet aan de loting.

 

Zaak komt in de jaarvergadering nog eens aan de orde, waarschijnlijk wordt dan toch het standpunt van het bestuur KNKB gevolgd. Jan heeft de zaak bij de voorzitters bepleit, zonder resultaat.

 

 

 

·     nabespreking zaalseizoen,  6 zaalwedstrijden voor de jeugd, 5 x Joure, 1 x Akkrum, 2 dagen in de Trije in Franeker 1 dag jeugd, 1 dag senioren (deelname en organisatie vielen iets tegen, enige strubbelingen tussen bestuur federatie Sneek en Zuidwesthoek waren hieraan debet), 2 wedstrijden in Sint-Nic, verder in de federatie diverse wedstrijden. Kleine jeugd is al weer in de kleine zaal aan het trainen geweest, steeds 7/8 deelnemers olv van Jan de Wolff en Eddy de Boer.

 

·     Federatieindeling  KNKB zag in eerste instantie liever dat de senioren  van de Zuidwesthoek in dezelfde federatie kaatsten als de junioren. Men wilde dus de zaak opsplitsen en de verenigingen van de federatie Zuid-westhoek verdelen over drie federaties. Onze vereniging heeft zich toen sterk gemaakt voor een vergadering met de andere vijf clubs van de Zuidwesthoek. Na een krachtig pleidooi van de Zuidwesthoek om samen te (mogen) blijven heeft de KNKB ons standpunt overgenomen. De zes clubs blijven bij elkaar (met name voor de winterseizoen met zijn zaalkaatspartijen) en worden samen aan de federatie Mid-Friesland toegevoegd. Mid-Friesland kent veel jeugdwedstrijden (12 stuks) maar kent slechts een seniorenwedstrijd. Omdat Zuid-Friesland er zelf zo’n zes wedstrijden heeft kan een mooi wedstrijdprogramma worden opgesteld. De federatie Mid-Friesland bestaat verder uit de volgende verenigingen : Akkrum, Goutum, Grou, Huzum, Irnsum, Leeuwarden, Raard, Reduzum, Wytgaard, Wirdum, Wergea, Joure, Sint-Nic, Balk, Tjalleberd, Heerenveen.

 

·     Dorpencompetitie  wordt mogelijk samen met Mid-Friesland opgezet. Bericht volgt nog.

 

 

 

1.   De Bondswedstrijden  het streven is weer aan zoveel mogelijk Bondswedstrijden deel te nemen. Zoals het nu is kunnen we aan vijf Bondswedstrijden deelnemen. (Bond, Jong Nederland, Dames, Schooljongens en jongens.) Henk Hogeling wordt weer gevraagd om als keurmeester op te treden tijdens het Pinksterweekend, hij zegt dit zonder voorbehoud toe.  afdeling jongens opgegeven Sybrand en Ivo Jan, er wordt een KNKB niveau-kaatser door de KNKB bijgeplaatst. Het al opgegeven partuur voor de competitie moet (helaas) worden teruggetrokken omdat enkele jongens op een bepaalde datum niet beschikbaar zijn. (op schoolkamp)


 

 

2.   Rondvraag

 

·     Tijdens de braderie wordt er mogelijk (zoals destijds in Joure) een straatkaatspartij georganiseerd in samenwerking met St Nyk in de Kyk. Het zou dan een  partij moeten worden voor vier parturen, waarbij we ook de jeugd laten kaatsen. In het vervolg daarvan zouden we (Harry en Jan )dan op enkele lokaties weer kunnen proberen te interesseren voor het kaatsspel.

 

 

 

·     Voorstel is tot het laten maken van (bijv) sweaters met het logo van de club achterop. Deze zouden dan aan de leden verkocht kunnen worden, waarbij zij de helft van het geld van de club terug kunnen krijgen. Hoe de betaalconstructie er uit moet zien wordt nog bekeken, Jan B zal e.e.a. uitzoeken.

 

Henk Hogeling: wanneer zijn we verzekerd: Bij alle wedstrijden die we onder de vleugels van de KNKB kaatsen

 

Theo van der Werf : zaterdag jl was er in Heerenveen tijdens de “gewone” zaalkaatsdag een damesklasse zaalkaatsen, hebben we daar bericht van gehad? Nee. Het betreft een normale zaalkaatspartij waarvoor ook dames zich kunnen opgeven. Nu men kennelijk genoeg dames hadden had heeft men een damesklasse laten kaatsen.

 

Ook was er de hele wintertraining geweest waaraan iedereen kon meedoen. Men moet daarvoor wel lid worden van Heerenveen. Theo zou graag zien dat daar ook leden van Sint-Nic aan mee konden doen. Eddy vertelt dat hij wel was uitgenodigd maar niet heeft meegekaatst omdat hij geblesseerd was.

 

Verder ergert hij zich er aan dat hij soms een stukje schrijft voor de Zakenman en dan wordt geconfronteerd met een ander, door de secretaris geschreven stuk.  Hierover zou een betere communicatie tussen Theo en Jan Buitenga moeten zijn.

 

Theo wil ook graag dat kaatsers die ergens anders een prijs winnen hem dat melden. Hij zet dan een stukje in de krant.

 

De prijzen voor de Merkepartij vond hij maar erg miezerig. Daarvoor zou het bedrag dat beschikbaar is voor de luxe voorwerpen op te hogen. Antsje legt uit dat er voor de Merkepartij, waarin in drie klassen wordt gekaatst, tenminste 48 prijzen moeten worden gekocht, dat deze prijzen een “aardigheidje” zijn naast de beschikbaar gestelde eretekens, en dat het VVV, die de partij sponsort  heeft aangekondigd dat het sponsorbedrag beslist niet omhoog kan.

 

Ivo de Wolff wordt er van de donateurs ook afdracht gedaan aan de KNKB? Nee, alleen de aktieve leden betalen. Is sponsorkleding toegestaan? Nee, tijdens de wedstrijd niet, of wit-zwart of wit-rood.

 

Hans Agricola wenst de club een goed seizoen toe

 

Antsje Smeding vindt het verheugend dat er zoveel jeugdige leden zijn op de vergadering

 

Jan de Wolff meldt nog even dat de Wis-In voor iedereen een goed kado zou zijn

 

de nieuwe kaarten zijn beschikbaar bij de secretaris

 

De Oorsprong (hotel) heeft gevraagd om kaatsles voor hotelgasten, Jan de Wolff bemoeit zich hiermee.

 

 

 

Sluiting.

 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng in de vergadering, Eddy wordt nog bedankt voor zijn werk als trainer en Theo als man van de public relations,  en vermeld verder nog het volgende: Mantgum (een grote vereniging) had maandag zeven man (waaronder 6 bestuursleden) en 1 lid op zijn vergadering, Jan de Wolff stelt dat we er dan behoorlijk beter uitspringen. Hij sluit af met de wens dat we als bestuur een beroep op de leden mogen doen ter assistentie en wenst een ieder een heel goed en sportief seizoen toe.