KV de Oorsprong

 

 

Plaats Kantine Doniahal te Sint-Nicolaasga.

 

Aanwezig: Harrie de Boer,Willem Leenes, Antsje Smeding, Margriet de Winter, Henk Hogeling, Ivo Jan de Wolff , Sietse Engbrenghof, Watze Postma en Nico de Wolff, Johannes de Lang, Theo van der Werf, Ronald de Boer, Sybrand van der Wey,Jouke Hovenga,Annie Zijlstra,Trinus Ligthart,Tiede Boorsma,Ruurd Zijlstra,Jan de Wolff

 

Opening:

Nadat ieder is voorzien van koffie of thee, vergezeld van een tractatie door Jan de Wolff, opent deze om 20.10 de vergadering. De tijd en het weer  gaan weer richting kaatsen, 'it jokket wer oan de handen"

Speciaal welkom is er voor twee nieuwe leden, Tiede Boorsma en Watze Postma en Siemke Algera en Tinus Boonstra , namens de KNKB. De plaatselijke pers is vertegenwoordigd door Johan Bouwhuis voor de Zakenman.

 

Ingekomen brieven en stukken:

De secretaris vertelt in het kort over de vele brieven, verzoeken en rapporten die hij over zijn bureau kreeg. Met alle bemoeienissen kunnen we weer een jaar kaatsen….

Jan de Wolff doet een aantal mededelingen uit de verschillende vergaderingen welke hij heeft bezocht. (De te bespreken punten komen nog)

 

Bondsvoorstellen komende vergadering: (en standpunt bestuur)

voorstel kv de Eendracht Hitzum - aparte status Ald Meijerspartij (a la Freulepartij) ----- voor voorstel HB boetebeleid wordt strakker aangehaald. ---voor invoering blauwe en rode kaarten.

 

Vaststelling agenda

Er zijn geen voorstellen voor de agenda ingebracht, secretaris stelt wel een agendapunt aan de orde, hetgeen direkt wordt afgehandeld, namelijk het 25 jarig jubileum als bestuurslid van Jan de Wolff, onze voorzitter.

 

Het woord aan de afgevaardigde van de Bond Tinus Boomstra

 

Tinus Boomstra stelt zich voor als HB lid, en vertelt iets over zijn doen en laten. Hij stelt ook Siemke als consulente voor en beweert dat niet het HB de kaatserij bestiert, maar juist die mensen die je nooit op de voorgrond ziet of hoort. Het kaatsen staat en valt echt met de mensen die als vrijwilliger de zaak onderhouden. Het verschijnsel vrijwilliger is niet uit onze maatschappij weg te denken en het vrijwilliger zijn geeft een uitbetaling in de vorm van een stukje waardering en een tevreden gevoel. Vrijwilligers zijn de olie tussen de tandwielen van het verenigingswezen. Het werk wordt vergeleken met het missiewerk in donker Afrika, de missie is in dit geval “het kaatsen te ondersteunen.”

Jan heeft naar zijn mening k.v. de Oorsprong, gelegen aan de periferie van de kaatsstreek in Friesland op de kaart gezet. Het 25 jarige jubileum wordt door de Bond beloond met een Bondsspeld, die Jan de Wolff vervolgens krijgt opgespeld. Siemke Andela feliciteert Jan dan nog, vergezeld van een rode roos.

 

Woord aan de afgevaardigde van het bestuur.

Jan Buitenga heeft wat uit de boeken van de vereniging opgediept en weet onder meer te vertellen dat Jan, toen hij begon als c kaatser op papier kwam, maar in enkele jaren opklom tot een geduchte A-kaatser die deel begon uit te maken van de Wolven-troep die de uitslagen van het kaatsen in Sint-Nyk jarenlang beheerste. Namens het bestuur spreekt hij ook Anne Jenny de Wolff toe en overhandigt haar een mooi oeket bloemen, waarna Jan de Wolff een plaquette als herrinnering krijgt uitgereikt.

 

Dan verlaten de Bondsafgevaardigden de vergadering en gaan we door met de agenda:

 

Verslag van de vorige vergadering 

secretaris Jan Buitenga leest voor, er is een opmerking, Contributie van sponsoren is geen 50 maar 45 Euro. Met deze aanpassing wordt het verslag goedgekeurd.

 

Jaarverslag / wedstrijdverslag 2002/2003

Opnieuw mag Jan Buitenga aan het woord, Theo van der Werf wil nog graag de aanvulling op het jaarsverslag dat Ronald de Boer dit jaar is gepromoveerd tot "eerste klasser." het verslag wordt met die aanvulling goedgekeurd.

Ruurd Zijlstra vraagt om dit jaar een of twee pelotewedstrijden te organiseren.

 

Jaarverslag penningmeester

Antsje deelt een overzicht uit aan de leden:

Saldo is  euro 992,52

Er worden geen vragen gesteld, het verslag ziet er erg netjes uit.

 

Verslag kascommissie (Ronald de Boer en Henk Hogeling)

Ronald de Boer doet verslag, alles was zeer netjes in orde. De vergadering verleent onder applaus de penningmeester decharche. Henk Hogeling en Trinus Ligthart zijn volgend jaar kascommissie, Sybrand van der Wey wordt reserve-kascommissielid.

 

Bestuursverkiezing (aftreden Jan de Wolff en Willem Leenes) geen tegenkandidaten

Beiden worden onder applaus opnieuw benoemd.

 

De jeugdcommissie:

Jan de Wolff geeft de jeugdcommissie een presentje van het bestuur, 6 gloednieuwe wanten en een aantal (zachte) ballen. De wanten blijven eigendom van de club maar kunnen door de jeugdleden worden gebruikt tijdens de trainingen.

Ruurd Zijlstra vertelt dat men er over denkt de jeugd naar de maandagavond te laten trainen, Er bestaat echter het gevaar dat we dan minder jeugd krijgen. Een en ander is nog twijfelachtig.

Mochten we op de woensdagavond blijven dan wil Ruurd graag de competitie kwijt, Jan Buitenga wil deze wel regelen.

 

Bespreking conceptwedstrijdagenda 2003

 

begin veld-seizoen en trainingen : 2 april 2003 , het ledenkaatsen begint 7 mei 2003.

Damestraining  maandag 12 mei 2003 (19.30 uur) Jeugd begint woensdag 16 april 2003 om 18.00 uur.

De verdere lijst wordt aan de leden opgestuurd.

 

Wat verder ter tafel komt.

 

Jan de Wolff bedankt Theo van der Werf voor zijn bemoeienis voor onze persvoorziening. Iedere veertien dagen kijkt hij uit naar de Zakenman.

Henk Hogeling wordt ook bedankt voor zijn bereidheid om met de Pinksterdagen als keurmeester op te treden. Henk wil dit jaar graag alleen op de zaterdag naar de Jong Nederland partij, hij laat de secr nog weten of hij de Bondspartij ook kan keurmeesteren.

 

Rondvraag:

Jouke Hovenga vraagt of er in de toekomst niet een partij op zondag  kan worden georganiseerd. Het bestuur zegt toe dat er naar gekeken zal worden.

Harrie de Boer: Hint dat Willem Huitema weer even bericht moet hebben. Harrie vraagt van de leden wat meer eigen initiatief om de leden naar de wedstrijden te krijgen en te trainen.

Deelt mede dat de wisselbeker van de zaalkaatswedstrijden weer terecht is. Hij weigert bekend te maken wie de beker uiteindelijk nog in huis had.

Henk Hogeling, waar is de presentielijst? Antwoord: de aanwezige leden komen in het verslag.

Ivo Jan de Wolff krijgen we het ballenkanon weer eens op de training? Antwoord: “Ja, indien mogelijk”.

Johannes de Lang: ledenwedstrijd in de zomeravond graag eerder beginnen?? Antwoord: “zal niet mogelijk zijn, maar dan wel om 6 uur beginnen. We hebben daarom die laatste wedstrijd al naar de zaterdag verplaatst.

Theo van der Werf: wil graag de veldwedstrijden in de Wis in geplaatst zien. Hij moet zo spoedig mogelijk de datums, plaats en secretaris-adressen hebben.

 

Sluiting

 

Om 21.55 uur sluit Jan de Wolff de vergadering onder dankzegging voor de grote opkomst. De leden laten met hun aanwezigheid hun waardering ook zien voor het werk dat Jan de Wolff 25 jaar lang voor de club heeft gedaan. Hij wenst een ieder een sportief seizoen toe in de hoop dat het voor iedereen mag brengen wat men daarvan wenst.