KV de Oorsprong

 

 

1.     Opening om 20.10 uur meldt Jan de vergadering voor geopend Sijbrand van der Weij, Willem Leenes, Sita Zijlstra Johan Spoelstra,Gosse van Seijenen Jacob Huizenga zijn met kennisgeving afwezig.

Bestuurleden Jan de Wolff, Jan Buitenga, Harrie de Boerm Antsje Smeding, Ruurd Zijlstra.

Aanwezig Roelof Douma, Margriet de Winter, Nico de Wolff, Karst Tamminga, Henk Hogeling, Ronald de Boer, Trinus Ligthart, Theo van der Werf, Pieter Bouma,Ivoa Jan de Wolff

 

2.     Ingekomen brieven en berichten. Veel vergaderingen:

Fryslan keatst dit jaar niet door ivm 105 jarig jubileum KNKB, 10 Augustus Huizum

Aktie meerdere Wis in abbonnees

Training talentvolle jeugd in Huizum

Inleg jeugdpartijen Mid Fryslan EUR 1.50

Voorzittersoverleg op Federatienivo (Zuid westhoek samen met Mid Fryslan

24 mei 31 mei en 14 juni (Goutum)vrijdagavondpartijen jeugd. (federatie)

Gerrit Herrema gehuldigd als wedstrijdsecr Midden Fryslan

Deelnemerslijsten federatiewedstrijden met capaciteiten en geb datum naar organiserende verenigingen

Ook als er geen deelnemers zijn: bellen naar secr.

12 oktober en 8 februari zaalkaatsen in Sint-Nyk

Jeugdzaalpartijen :twee wedstrijden door federatie georganiseerd, in Joure.

1.     Vaststellen agenda

GEEN AANVULLINGEN

2.     Verslag vorige vergadering

GEEN OPMERKINGEN

3.     Jaarverslag van de secretaris

ENKELE KLEINE OPMERKINGEN, EXCUSES AANVAARD

4.     Verslag penningmeester

Enkele opmerkingen van Antsje met betrekking tot de uitgaven:

Enkele vragen van leden worden naar tevredenheid van de vraagstellers beantwoord. Van Oscar zal meer gebruik worden gemaakt waardoor de kostenpost beter zal worden uitgebuit.  Het saldo is 2454,95

5.     Verslag kascommissie

Ronald de Boer doet namens de kascommisie (Siete Zijlstra) verslag, Alles is dik in orde, de vergadering verleent de penningmeester decharche. Kascommisie komend jaar Ronald de Boer en Henk Hogeling. Trinus Ligthart stelt zich als reserve beschikbaar.

6.     Voorstel contributiewijziging ivm invoering Euro (f 5,- wordt EUR 2,50, f 10,- wordt EUR 5.00, f15,- wordt EUR 7.00 en f 20,- wordt EUR 10.00) De club van 100 zal naar EUR 50 worden gebracht. (wordt aangenomen)

7.     Behandelen KNKB voorstellen (o.a. voorstel Marssum die de harde nap weer uit de want wil bannen)

Jan de Wolff legt het e.e.a uit uit het voorstel van Marssum. Men wil daar de kunststof verharding weer uit de want halen en deze vervangen door een lederen versteviging. De want wordt daardoor weer vouwbaar. Tevens wil men de veld en perkafmetingen weer terugbrengen naar de oude situatie. Op de Algemene Ledenvergadering wordt hierover in april gestemd.

Het standpunt van de KNKB, vergelijkingen met andere (top)sporten wordt gemaakt, is dat je dergelijke vernieuwingen niet kunt en moet tegenhouden. Fraude met wanten wordt weer mogelijk wanneer het voorstel van Marssum wordt overgenomen. Het spel zou minder spectaculair worden. Er kan een tweedeling ontstaan door spelers die aan KNKB wedstrijden deelnemen (zonder nap) en anderen (met nap). Er zijn nog een aantal punten die de KNKB doen voorstellen het voorstel van Marssum te verwerpen.

De nieuwe perkafmetingen leiden tot een beter spel, meer tussenspel, minder buitenslagen, minder bovenslagen etc. Nico de Wolff is voor het voorstel van Marssum, hij houdt wel van een doorgeslagen hand, wie daar bang voor is is een "suurtsje". Hij komt even op zijn praatstoel en haalt herinneringen op aan kaatsers van weleer die veel beter en veel verder konden slaan dan de jeugd van tegenwoordig.

Het bestuur van de Oorsprong is tegen het voorstel van Marssum en stelt de vergadering voor tegen dat voorstel te stemmen. De vergadering, met uitzondering van Nico de Wolff (voor het voorstel) en Karst Tamminga (geen mening) stemt tegen het voorstel.

8.     Bestuursverkiezing (aftredend Ruurd en Antsje) Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Beide kandidaten worden onder acclamatie herkozen.

9.     Vaststellen wedstrijdagenda. Zie bijgevoegde en aan de leden toegezonden lijst

10.   Trainingen aanvang 12 april (senioren) 28 april jeugd training, 6 mei damestraining. Voorstel is ook dit jaar weer enkele malen het kaatskanon van Heerenveen te huren. De competitie begint op 8 mei 2002.

Jan maakt er nog een punt van de jeugdbegeleiders nog eens te bedanken voor hun inzet bij de opleiding van de jeugd.

11.   Nabespreking zaalseizoen

De (on)regelmaat in de wedstrijden (soms twee weken achter elkaar, soms vijf weken niet) was voor velen een probleem. De agenda is nu zodanig opgezet dat er iedere drie weken een partij kan worden gekaatst. (Akkrum is met een datum naar huis gestuurd waarop zij geacht worden een wedstrijd te organiseren.)

Onze agenda wordt in de federatie Mid Fryslan bekend gemaakt

Data zaalkaatsen volgend seizoen 12 oktober 2002 en 8 februari 2003. De zaal wordt gehuurd tot 13.30 uur.  Theo van der Werf is hier zeer over te spreken.

12.   Rondvraag

Harrie de Boer: Bondspartuur: Harrie stelt voor dat de vier personen die in aanmerking komen voor de Bond, Johan Spoelstra, Ivo Jan de Wolff, Karst Tamminga en Ronald de Boer samen bezig gaan. Dit mede omdat Karst Tamminga een operatie boven het hoofd hangt. Harrie wil voor de senioren voor de Bond en de Jong Nederland een nieuwe outfit bij van der Leest halen.

Op onze "eigen" wedstrijden houden we vast aan de oude afmetingen van het veld. (perkbreedte 4.50 meter)

Promoot de ledenwedstrijden in Sint Nyk en Joure onder elkaar. Het brengt vast meer kaatsers op.

Roelof Douma vraagt of je maandags-avonds mee mag trainen wanneer je woensdag competitie kaatst. Harrie stelt dat de maandagavond bestemd is voor diegenen die weg gaan te kaatsen.  Voor de rest begint de training ook op 12 april, maar dan op de woensdagavond. Op 8 mei begint de competitie

Henk Hogeling wordt weer gevraagd voor de keurmeesterplaats op het Pinksterweekend. Hij stelt zich weer beschikbaar. De gegevens worden hem thuisgestuurd.

Theo van der Werf klaagt over het feit dat er, naast zijn bijdragen aan de Zakenman ook anderen iets in de krant plaatsen. Jan de Wolff neemt contact op met de betreffende persoon (Sonja de Boer). Verder is men blij met de stukjes….

Pieter Bouma  hoopt dat op de eerstvolgende vergadering van de KNKB de nap in de want blijft, hij en de andere 50 plussers kunnen dan ook nog eens een bal boven slaan.

IvoJan de Wollf wil graag, als dat kan voor de A-klassers een eigen veld, zodat men niet gehinderd wordt door B-klassers tussendoor. Tijdens de meeste wedstrijden  zal dit niet mogelijk zijn.

Jan de Wolff breekt nog een lans voor het lidmaatschap van de Wis In. Dit is tegenwoordig een modern blad dat voor ieder veel leesplezier kan brengen.

Voorstel wedstrijddata

 

10 april  2002                 Begin trainingen m.u.v. dames

6 mei    2002                 Begin damestrainen

15 mei   2002                 Leden-wedstrijd Sint Nyk

29 mei   2002                 Leden-wedstrijd Joure

2 juni    2002                 KNKB seniorenwedstrijd

8 juni    2002                 Federatie-wedstrijd met barbecue na

12 juni  2002                 Leden-wedstrijd  Sint Nyk

15 juni 2002                 Federatie-wedstrijd Joure

22 juni  2002                 Jeugdfederatiewedstrijf

26 juni  2002                 Leden-wedstrijd Joure

7 juli     2002                 Leden-wedstrijd Tjalleberd

14 juli   2002                 Federatie-wedstrijd Raerd

17 augustus 2002                        Leden-wedstrijd (zaterdagmiddag) Sint Nyk

21 augustus 2002                        Jeugdkaatsen met de ouders

24 augustus 2002                        Federatie-wedstrijd Heerenveen

28 augustus 2002                        Diplomakaatsen jeugd

7 september 2002            Merkepartij

om 22.10 uur sluit Jan de Wolff de vergadering, hij wenst de leden een goed seizoen toe..