KV de Oorsprong

 

Gehouden  op 26 maart 2001 om 20.30 uur in de kantine van de Doniahal te Sint-Nicolaasga.

 

Aanwezig: Jan de Wolff, Harrie de Boer, Willem Leenes en Jan Buitenga (bestuur)

 

Sieta Zijlstra, Henk Hogeling, Gosse van Seijen, Jacob Huizenga, Ronald de Boer, Margriet de Winter, Johannes de Lang, Catrinus Ligthart, Pieter Bouma en Theo van der Werf. Ivo Jan de Wolff

Afbericht van Ruurd Zijlstra, Antje de Jong-Smeding, fam de Jong, Sijbrand van der Weij , Yvonne Russchen en Baukje de Winter.

 

 

1.     Opening , Jan deelt mede dat Siemke Andela, verenigingsconsulente verhinderd is.

2.     Mededelingen, Hoofdklasse, 1e klas en juniorenwedstrijden, perkenafmetingen aangepast, 5 x 19 meter. Wedstrijdkaarten moeten zijn voorzien van Bondsnummer van betreffende persoon. De Knkb stelt een tweede, besluitvormende vergadering in, namelijk in het najaar. Dit houdt in dat ons bestuur op zo'n najaarsvergadering mee kan stemmen over beslispunten. Komende winter zal tijdens alle zaalkaatswedstrijden de inleg f 10,- bedragen.

3.     Ingekomen brieven en stukken , ca 10 centimeter papier, waaronder het contract met Renado, waaruit de secretaris voorleest. De kaatsclub betaalt vanaf nu per seizoen f 100,- voor gebruik van de velden, huur van de kleedaccomodatie en stroom en water voor de tent.

4.     Verslag van de vorige vergadering. Jan Buitenga leest voor uit eigen werk, geen opmerkingen.

5.     Vaststellen agenda

6.     Jaarverslag van de secretaris , zie opmerking boven, mbt de Jong Nederland wordt een wijziging toegepast, anders dan de secretaris meende haalden de jongens de derde ronde.

7.     Verslag van de penningmeester . Namens Antje de Jong deelt Sieta Zijlstra een overzicht van de financieen uit. Er worden enkele vragen  gesteld over het overzicht, de post van de Merkepartij is nog niet door het VVV betaald, de trainer is deels door het Rodenhuis fonds, deels door de Oorsprong betaald en er moest een rekening worden voldaan van f 350,- wegens een moedewillige vernieling aan de sporthal in Joure, door een of meer van onze jeudgleden, waarvan de naam(namen) niet bekend is/zijn geworden.

8.     Verslag van de kascommissie (Ronald de Boer.( Jan Werkman is niet langer beschikbaar bij beëindiging van het lidmaatschap.))Controle is bij het niet beschikbaar zijn van Ronald en Jan verricht door Sieta Zijlstra. Sieta stelt dat de boeken er prima uitzagen, er werd een goed beleid gevoerd. Sieta stelt voor Antsje decharche te verlenen, hetgeen door de vergadering werd bevestigd onder applaus. Voor volgend jaar zijn als kascommissie benoemd Sieta Zijlstra en Ronald de Boer, Henk Hogeling is reserve.

9.     Bestuursverkiezing, aftredend zijn Jan Buitenga en Harrie de Boer. Beide stellen zich herkiesbaar..  Onder applaus van de vergadering worden beiden herbenoemd.


 Mandaat bestuur: De vereniging geeft het bestuur mandaat om op de najaarsvergadering namens de vereniging zijn stem uit te brengen. In de Wis In kunnen leden bekijken of er punten zijn die ze aan de orde willen stellen en het bestuur alsnog om een vergadering verzoeken.

10.  Wedstrijdagenda zomerseizoen

9 mei aanvang woensdag-avondcompetitie

30 mei ledenwedstrijd Sint-Nyk.

9 juni federatie Sint-Nyk

16 juni KNKB juniorenwedstrijd

20 juni leden Joure

23 juni jeugdfederatie Sint-Nyk

11 juli leden Joure

14 juli Fryslan keatst (Joure/Sint-Nyk/Balk en Heerenveen) en evt Mid-Fryslan afdelingen

22 augustus leden Sint-Nyk (De vergadering vraagt het bestuur te bekijken of deze wedstrijd naar een zaterdag om te zetten. Ivm het voetbal moet dit bekeken worden).

8 september de Merkepartij

zaalkaatsen 6 oktober en 9 februari 2002.

11.  Nabespreking seizoen 2000 (werd reeds in het verslag van de secretaris vermeld, Theo vraagt om op de lijst de adressen/telefoonnummers van de secretarissen te vermelden, Johannes de Lang heeft een probleem met de laatste ledenwedstrijd die in augustus wordt verkaatst. Tijdens de laatste slagen was het al donker. (zie opmerkingen boven)  Pieter Bouma dankt de vereniging voor het blijk van medeleven in de voor hem en zijn vrouw zo zware periode deze zomer.

12.  Nabespreking zaalseizoen: Het jeugdkaatsen werd deze winter goed bezocht, financieel kon het di keer uit. De twee wedstrijden die Sint-Nyk organiseerde zijn niet door gegaan, de eerste wedstrijd waren er slechts drie deelnemers (van Heerenveen) opgegeven. De tweede partij was er een prachtige lijst deelnemers, echter er was totaal geen kader om de wedstrijd te begeleiden. Om die reden moesten we ook deze wedstrijd afgelasten. Een blamage natuurlijk, wanneer je om een dergelijke reden de jeugd terug moet sturen. Johannes de Lang, Ronald de Boer, Pieter Bouma, Trinus Ligthart en Theo van der Werf stellen zich spontaan beschikbaar om in dergelijke gevallen  in te vallen.

13.  Sponsoring: Harrie de Boer legt een en ander uit. Een groot deel van onze inkomsten bestaat uit de bijdragen van onze f 100,- leden. Enkele van deze (oud)sponsors hebben zich teruggetrokken, waardoor we financieel iets terugliepen. Hij heeft inmiddels al enkele (bijna) toezeggingen maar vraagt zich af wat we voor de sponsors terug kunnen doen. Hij stelt voor een keer per jaar een boekje uit te geven (tijdens de Merkepartij) waarin leuke zaken m.b.t het kaatsen worden verwoord. De vergadering is hier wel voor, enkele leden beloven Harrie kopie aan te leveren waarmee hij samen met anderen een dergelijk boekwerkje. Het bestuur gaat voort op het sponsor-pad.

14.  Instellen commissies. Het bestuur zoekt mensen die bereid zijn hen een deel van de werkzaamheden uit handen te nemen. In eerste instantie worden mensen gezocht die "de tent" tijdens wedstrijden willen be"mannen". Ook voor de planning en begeleiding van de jeugd zoeken we mensen. Natuurlijk zijn in eerste plaats de ouders verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen, toch zullen leden of bestuursleden moeten bijspringen. Margriet de Winter wil zich wel eens een jaar met de jeugd en de planning daarvoor bemoeien. Zij ziet wel mogelijkheden vanuit haar ervaring met de volleyballerij. Door de week kan ze alleen op de maandagavond vroeg, misschien moet de jeugdtraining naar deze maandagvond. Voor de tent kunnen we leden benaderen tijdens bepaalde partijen de verkoop e.d te regelen.

15.  Dorpencompetitie.  In de Federatie Midden Friesland gaan weer stemmen op om een dorpen (afdelings) competitie op te starten. Inventarisatie: Sint-Nyk wil wel mee doen. De eventuele parturen worden nog samengesteld.  Jan neemt het mee naar de federatie

16.  Rondvraag.

Jan de Wolff Schoolkaatsproject: KNKB heeft deelname aan het project afgewezen wegens de te grote reisafstand. Jan gaat het zelf verzorgen, doelgroep is de 4e groep van de basisschool. Dit project begint kort voor het veldseizoen. Margriet de Winter wil hier graag van weten, ze kan dan eventueel meedoen.

Jan de Wolff  Vervoer naar Franeker voor Hoofdklassetraining: Henk Hogeling stelt zich beschikbaar voor de rit.

Henk Hogeling vraagt naar de afloop van de Kascommisie-verkiezing. Hij wordt de reserve voor volgend jaar

Henk stelt zich opnieuw beschikbaar voor het keurmeesterschap op de beide Bondswedstrijden. Hij wordt weer bedankt voor zijn inzet vorig jaar.

Ivo Jan de Wolff vraagt of er meer ballen kunnen worden aangeschaft voor de trainingen. Harrie vertelt dat we op dit moment over 33 trainingballen beschikken, dit moet voorlopig voldoende zijn. Bij een prijs van f 33,- kunnen we ons niet veel meer veroorloven. Hij vraagt ook naar de training. Er wordt zonder trainer gekaatst, de kaatsers moeten het zelf regelen. De trainingsavond zullen we proberen op de maandagavond te krijgen. Het ballenkanon kan dit jaar weer worden gehuurd van Heerenveen.

Harrie de Boer : Theo wil stoppen met de persvoorziening in "de Zakenman". Hij voelt zich tekort gedaan wanneer er (zoals dit seizoen enkele keren is gebeurd) geen uitslagen worden doorgegeven, geen agenda wordt doorgegeven of dat er dubbele stukken verschijnen. Er wordt een betere afstemming beloofd.

Harrie de Boer vraagt Jan Buitenga bij Willem Huitema toestemming te vragen om op andere, onregelmatige tijden te kunnen trainen, dit onder meer in verband met de onregelmatige diensten van enkele van onze leden. Ook voor de maandagavond moet nog toestemming worden gevraagd. Gerlof de Jong en Schelte de Wolff kunnen dit seizoen met de senoren meetrainen en meekaatsen.

Gosse van Seijen deelt mede dat de afdracht aan de KNKB is verhoogd. De vereniging neemt deze voor zijn rekening.

Jacob Huizenga stelt dat de prijzen in het tentje nogal aan de lage kant zijn. Hij stelt een verhoging voor. Jan de Wolff stelt dat we met onze prijzen niet erg hoog zitten, maar dat we het ook niet te gek willen maken.

Pieter Bouma vraagt of leden van ons ook in de federatie Mid-Frysan mee kunnen doen aan federatie-wedstrijden. Dit is het geval, al is er maar 1 wedstrijd, namelijk in Huizum. Deze wedstrijd komt op onze agenda.

Theo van der Werff zijn idee is om de zaal langer te huren bij een zaalkaatspartij. Hier is het altijd aanpoten om op tijd klaar te komen terwijl elders meer tijd beschikbaar is. 

Johannes vraagt nog naar de KNKB persoon die het schoolkaatsen zou kunnen begeleiden. Dit is een vrijwilliger, dus kan daar geen beslag op worden gelegd.

 

Sluiting. : om 23.10 uur, erg laat voor ons doen sluit Jan de Wolff de vergadering, hij bedankt nog eens Margriet voor het zich beschikbaar stellen als jeugdbegeleidster

 

 

Het bestuur,

 

n.d de secretaris,

Jan Buitenga, tel 0513-432104