KV de Oorsprong

 

 

op donderdag 29 maart 2000 om 20.30 uur

in de kantine van de Doniahal te Sint-Nicolaasga.

 

 

Aanwezig Jan de Wolff, Harrie de Boer, Willem Leenes, Antsje Smeding en Jan Buitenga (bestuur), Siemke Andela en Wiebe Minnesma als gasten, Henk Hogeling, mevr Ermagan, Johannes Wiersma (net twee uur lid), mevr de Jong, Kuipers, Theo van der Werf, Sander Leenes, Ivo Jan de Wolff, Johannes de Lang, Sybren van der Wey, Hans Jonkman, Gosse van Seijen, Jan Werkman

 

Afwezig met kennisgeving Ruurd Zijlstra, Pieter Bouma, Trinus Ligthart en Rudolf de Jong.

 

1.     Opening Jan de Wolff opent de vergaderin om 20.30 uur, het eierzoeken is bijna afgelopen, de handen beginnen te jeuken naar de klaine bal.

2.     Ingekomen brieven en stukken
Bericht van het Bondsbureau over de niet-opgave van een jongenspartuur voor de KNKB wedstrijden. Jan licht de zaak toe, formulieren zijn samen met andere, wel ontvangen brieven naar KNKB verstuurd.
Brief van Jan Rodenhuisfonds met toezegging van f 1000,- voor jeugdtrainingen.

3.     Vaststellen agenda

4.     Verslag van de vorige vergadering,
na voorlezig accoord.0

5.     Jaarverslag van de secretaris   (na kleine wijziging Bondswedstrijd accoord)

6.     Verslag van de penningmeester
enkele posten uitl;eg (2x VVV bijdrage) clustering posten (Bella Roza prijzen) en grote aanschaf (materiaal kar) saldo 1/1/2000 f 3843,48. De vergadering stelt geen veredere vragen

7.     Verslag van de kascommissie
Theo van der Wrff mede namens Kees Bosma Fiancien waren prima in orde, Theo stelt voor bestuur decherche te verlenen hetgeen onder applaus wordt bevestigd. Jan werkman stelt zich als kascommissiel;id beschikbar.

8.     Bestuursverkiezing.
Aftreden zijn Jan de Wiolff en willem Leenes. Beide zijn herkiesbaar. Beide bestuursleden worden onder applaus van de vergadering voor een nieuwe periode herkozen. Er waren geen tegenkandidaten aangemeld.

9.     Mededelingen Bestuur heeft gemeend dit jaar iets extra voor de jeugd te meoeten doen en stelt de nieuwe trainer Wiebe Minnemms en bondsconsul;ente Siemke Andela voor.
Siemke stelt zich zelf aan de vereniging voor en legt uit wat haar werkzaamheden zijn. Zij vormt een tussenschakel tussen het Bondsbestuur en de federaties en verenigingen. Ze wil graag contact maken met de clubs en  eventuele zwakke en sterke punten van verenigingen met elkaar uitwisselen. Met name de druk op de besturen wordt iedere jaar groter en samen kunnen we eens denken aan een andere (betere?) taakverdeling.
Wiebe Minnems stelt zich aan de vergadering voor en legt uit hoe eea tot stand is gekomen. Hij heeft veel zin in de komende trainingen en wil mgraag met de jeugd aan de slag. Wiebe traint op de woensdagavonden gedurende 10 weken

 

10.  Trainingen (vanaf woensdag 12 april)  geselecteerden onder leiding van Minnesma, daarna de oudere groep. Competitie begint de eerste woensdag in mei, heren 19.00 , dames 19.30 uur.

 

11.  Nabespreking zaalseizoen.
Harrie geeft aan dat er ieder jaar geld bij moet. Er is te weinig opkomst op de vrijdag in de Stuit. De jeugdtrainingn in de sportzaal is ook aan het afnemen, Jan de Wolff hoopt nog op wat jeugd van de schooltrainingen.

 

12.  Rondvraag:
Theo is bang dat de trainingen zoals voorgesteld ten koste zullen gaan van de competitie. Het bestuur erkent dit maar ziet de training toch als een investering in de toekomst.
Sander vraagt hoe het, nu KNKB wedstrijden uitvallen, het komt met de begeleiding door trainer Minnesma. Het bestuur besporeekt dit met de trainer.
Sybrand vraagt hoe het komt met de junioren. Ronald, Jopuke, Rudolf en Sybrand uit deze klasse, kunnen, wanneer er geen juniorenpartijen zijn deelnemen in een tweedeklas partij.
Ivo Jan vraagt of er toch geen ruimte is voor de a
anschaf van trainingspakken. Hier is geen ruimte voor, voorlopig blijven de aangeschafte truien met ons logo beschikbaar.
Het ballenkanon zal komend jaar nog eens gehuurd mof geleend worden. Gosse van Seijen geeft aan dat het kanon op woensdagavond vrij is.
Sander vraagt naar de raining in Heerenveen. Deze gaat bij gebrek aan belangstelling in H. Niet door.
Theo vraagt de tegelfoonnummers van de andere secretarissen op de lijst te vermelden.
Gosse van Seijen vraagt toestemmingt om materiaaal te gebruiken op de vrijdagavondtraineng. Uiteraard toestemming verkleend.
SiemkeAndela merktnop dat de beschrijvingsbroief van de KNKB niet wordt behandeld. Jan de Wolff legt uit dat deze in het bestuur is besproken, en bij gebrek aan belangrijke punen hier niet wordt behandeld.
Henk Hogeling stelt zich weer beschikbaar als keurmeester voor de Bondspartij Pinkermaandag

13.  Met enige wijze woorden besluit Jan de Wolff de vergadering en bedankt met name Siemke en Wiebe voor hun aanwezigheid.