KV de Oorsprong

 

 

op donderdag 1 april 1999 om 20.30 uur

 

in de bovenzaal van de Doniahal te Sint-Nicolaasga.

 Aanwezig :

 

bestuursleden Jan de Wolff, Jan Buitenga, Antsje Smeding, Ruurd Zijlstra, Willem Leenes en  de leden Theo van der Werf, Ronald de Boer, Ivo de Wolff, Gosse van Seijen, Sybrand van der Wey, Ivo-Jan de Wolff

 1.     Opening :

 

Om 20.45 uur, iets verlaat opent Jan de Wolff met een hamerslag de vergadering. Jan heeft uitgerekend dat het de 35e jaarvergadering is. Henk Hogeling en Kees Bosma hebben zich afgemeld.

 

2.     Ingekomen brieven en stukken

 

Uitleg van de secretaris , Jan Buitenga legt e.e.a. uit over de brievenstroom die vanuit onder meer Franeker op de kaatsvereniging afkomt. Wanneer de leden er belang bij hebben dergelijke stukken te lezen dan kunnen ze zich bij de secretaris melden.

 

3.     Vaststellen agenda

 

Geen aanvullingen agenda, daarom wordt volgens de voorgestelde agenda vergaderd.

 

4.     Verslag van de vorige vergadering

 

Voorgelezen door de secretaris, er wordt geen commentaar op gegeven waarna het verslag wordt vastgesteld.

 

5.     Jaarverslag van de secretaris 

 

Aanvulling : een van onze oprichters, de heer Henny Zijlstra uit Joure is kortgeleden overleden. Namens de kaatsclub is een bewijs van deelneming gestuurd, overigens geen commentaar, vastgesteld.

 

6.     Verslag van de penningmeester

 

Antje deelt een jaaroverzicht uit en legt desgevraagd enkele posten uit. Er is een saldo van 5384,47. Ondanks de aanschaf van 50 truien waarvoor f 1250,- werd betaald, zijn we weer iets vooruitgeboerd.

 

7.     Verslag van de kascommissie (Henk Hogeling en Kees Bosma)

 

Geen van beide kascommissieleden is aanwezig, zij hebben wel controle gehouden en de papieren van de penningmeester ondertekend. Theo van der Werf komt met Eddy de Boer in de kascommissie, Ronald de Boer wordt reserve. Kees Bosma wordt, bij afwezigheid bedankt voor twee jaar kascommissie.

 

8.     Bestuursverkiezing.

 

(Aftredend zijn Antsje Smeding en Ruurd Zijlstra. ) Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht, beiden worden bij acclamatie herkozen.

 

9.     Mededelingen :

 

Fryslan keatst 12 juni 1999, inclusief barbecue, samen met Balk en Joure, weer in Sint-Nicolaasga. Daarnaast worden twee ledenpartijen op de woensdagavond in Sint-Nicolaasga gekaatst, data moeten nog gepland worden, een  federatiewedstrijd, op 10 juli jeugdfederatie en Merkepartij.  Zondag 4 juli KNKB jongenspupillen A en B klasse. Het volledige zomerprogramma wordt de leden z.s.m. toegezonden.

 

Vorm van de afdelingskompetitie, zowel KNKB als Federatief.  Jan de Wolff legt onder meer de nieuwe opzet uit met promotie-degradatieregeling en geldprijzen.

 

begin trainingen : maandag 12 april 1999 19.00 uur 

 

kleinste jeugd maandagavond  12  april 1999  19.00 uur (KNKB-kaatsers) pup. & schoolj. 

 

veldcompetitie woensdag 28 april 1999 19.00 uur olv Ruurd Zijlstra

 

-        voornemen bestuur tot aanschaf van een clubvlag. Ontwerp twee schuine banen in wit en rood met het Oorsprong Logo centraal,

 

-        tevens de aanschaf of het maken van een kar waarop de materialen kunnen worden opgeslagen en gemakkelijk naar het veld kunnen worden vervoerd.

 

-        Uitnodiging voor clublid Ivo-Jan de Wolff voor een internationale wedstrijd in Ierland.


10.  nabespreking zaalseizoen. 

 

Vanuit de kaatsers komen er berichten dat men bij het zaalkaatsen de A-klasse kleiner wil maken, dan wel dat men de echte A-klassers apart houdt.  Dit is zowel voor die A's als voor de rest beter. Jan de Wolff wil op de eerstvolgende zaalkaatswedstrijd, die in oktober in Sint-Nic hier rekening mee houden. Voorgesteld wordt een soort TC binnen de federatie op te starten die de indeling van de kaatsers bepaalt

 

 

 

Theo maakt zich zorgen over de toekomst van het zaalkaatsen in Joure, Het bestuur van de Hurde Han lijkt in zijn geheel op te stappen. We moeten afwachten wat er in Joure gebeurt.

 

 

 

Ruurd wordt door de vz nog bedankt voor zijn inzet tijdens de jeugd-zaalkaatspartijen in Joure.

 

 

 

11.  Federatieindeling.

 

Sint-Nic is ingedeeld (samen met de rest van de oude federatie Zuid-Westhoek) in de federatie Mid-Fryslan.

 

12.  Dorpencompetitie .

 

Afwachten of de federatie Mid Fryslan weer plannen in die richting ontwikkelt.

 

13.  Rondvraag.

 

Theo van der Werf vraagt naar de voorstellen op de ALV in Franeker:

 

Jan de Wolff legt enkele punten uit, onder andere de kunststof nap die het spel danig beïnvloed. Overigens weinig schokkende punten. Theo is ook bang dat men weinig keurmeesters overhoudt wanneer deze verplicht zijn de hele dag te blijven. Jan zal dit nog eens bekijken, volgens hem is men verplicht twee omlopen te blijven. Hij neemt evt nog contact op met Theo.

 

Ivo de Wollf vraagt naar de leeftijdgrenzen, AV stelt voor de leeftijdsgrens te verleggen naar 1 januari van het jaar, i.p.v. 1 april.

 

Ivo Jan de Wolff vraagt of de aanschaf van een ballenkanon iets voor de vereniging is. Het bestuur stelt voor zo'n apparaat enkele malen per jaar bij een training te gebruiken en daartoe een apparaat te huren.

 

Ivo Jan vraagt of er mogelijk trainingspakken kunnen worden aangeschaft voor de afdelingsparturen. Wordt meegenomen naar de e.v. bestuursvergadering. Gosse heeft in Heerenveen slechte ervaringen hiermee…..

 

Gosse van Seyen stelt voor om met de trainingsgroep van Heerveen enkele trainingswedstrijden te kaatsen tegen een partuur van De Oorsprong. We wachten de uitnodiging af en zullen graag komen.

 

Theo van der Werf vraagt of men nog belang stelt in de stukjes in de Zakenman. Hij hoort hier niks over. De vergadering stelt de stukjes met uitslagen zeer op prijs. Er wordt afgesproken dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor plaatsing door een briefje in te leveren bij Theo.

 

14.  Sluiting.:

 

Om 22.05 sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor het bijwonen, daarbij iedereen een goed en succesvol 1999 toewensend.