KV de Oorsprong

 

Aanwezig Jan de Wolff, Jan Buitenga, Tiede Boorsma, Feike Oostenveld, Bauke Rinzema, Mirjam vd Veer, Hans Homminga, Pieter Bouma, Trinus Ligthart, Roelof Douma, Joop Wortman, Ferdinant vd Werf, Ivo Jan de Wolff,

Afwezig mk:  Erwin de Boer, Wolter Koops, Willem Leenes, Dik Wiglema, Johan Spoelstra, Sybrand  vd Wey, Johannes de Lang, Harrie de Boer 

Opening

Voorzitter Jan de Wolff opent de vergadering klokslag 20.08 uur, we zijn april, het wordt tijd....

Vaststellen agenda, ingekomen stukken.:

Geen wijzigingen in de agenda, binnengekomen diverse  cursussen van de  KNKB, wedstrijdagenda van de federatie.

Notulen vorige vergadering

Er worden geen opmerkingen gemaakt 

Jaarverslag secretaris

Sybrand vd Wey, heeft voor de derde keer de Merkepartij gewonnen Geen verdere opmerkingen, verslag goedgekeurd.

Jaarverslag penningmeester .

Tiede deelt een overzicht van inkomsten en uitgaven uit en geeft daarbij voorzover nodig uitleg. Positief saldo, doordat aan de inkomstenkant meer is binnengekomen en aan de uitgavenkant minder is uitgegeven. Wel is zorgelijk dat er een aantal vaste sponsoren is gestopt. Inleg van de zaaltrainingen boven verwachting goed,  Dit jaar zal ook Jellesma weer in de prijzenaankoop worden betrokken. Verder minder materiaalkosten, minder inkoop catering, kosten NK binnen begroting... Toename saldo 350 euro.... Er worden geen verdere vragen gesteld, de vergadering is zeer tevreden over het overzicht en de uitleg.

 

Begroting 2013 en vaststellen contributie.

Tiede legt uit dat hij iets hoger uitkomt dan 2012, er ligt een goede begroting, enkele punten die nog geregeld moeten worden is de sponsoring van het NK 50+. Ook de bedrijfsponsoren zijn wel weer in de begroting opgenomen.  Tiede neemt op zich dit goed in de gaten te houden.  Het voorstel van het bestuur is om de contributie niet te verhogen. Niemand is hier op tegen...

 

Verslag kascommissie

Ferdinant vd Werf en Joop Wortman. Ferdinant voert het woord.... Zij hebben de boeken bij Tiede nagekeken en hebben over hun laatste vragen ook een goed antwoord gekregen. Zij gaan accoord met het gevoerde financiële beleid en geven het bestuur decharge.   Nieuw reservelid voor 2014 Naast Joop Wortman en Ton vd Weij wordt Pieter Bouma reservelid.

 

Bestuursverkiezing

Bauke Rinzema en Jan Buitenga zijn aftredend en beide herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, beide worden onder applaus herbenoemd.

 

Kaatsen in Joure, zie bijgevoegd stuk, discussie..... Feike legt, naast het stuk op papier nog eens uit waarom dit onderwerp op de agenda is gekomen. In Joure komen geen mensen meer naar de maandagavondtrainingen en heeft het weinig zin om te blijven voortmodderen. Pieter Bouma ziet wel in dat het weinig zin heeft om koste wat kost in Joure te blijven doorgaan. Ook Ferdinant hoopt dat hij, indien fit, weer de hele zomer komt kaatsen maar heeft er geen probleem mee dat in Sint Nyk te doen. Wel wordt gevraagd om de Ledenwedstrijden op de woensdag op een datum te plannen dat er geen 55+ partij in Leeuwarden is. Jan Buitenga zal dit plannen, de data 55+ zijn al bekend.

Bauke Rinzema heeft wel een probleem met het stoppen in Joure. Ferdinant stelt voor om toch in mei te proberen of het trainen alsnog levensvatbaar is. Dan zonder grote ruchtbaarheid eraan te geven zodat we eventueel zonder problemen kunnen stoppen. Besloten wordt om het in de maand mei nog eens te proberen. De Ledenwedstrijden zullen wel in Sint Nyk worden gepland.

 

Brainstormen 50 jarig jubileum 2014 Oprichting van Kv de Oorsprong  in 1964. (29 mei)  Eerste voorzitter werd Harrie de Wolff, men begon met een saldo van 125,-. Het bestuur wil hier in 2014 graag aandacht aan besteden en zoekt  hiervoor een paar leden die zich samen met de secretaris over wil buigen. Ivo Jan de Wolff en Joop Wortman stellen zich beschikbaar.  De drie commissieleden stellen zich open voor ideeën van de leden, hoe we van ons 50jarig jubileum een feest voor alle leden kunnen maken.

 

Wedstrijdprogramma 2013 8juni Sint Nyk   federatiepartij , 22 juni KNKB jongens vrije formatie  29 juni Balk,  6 juli het NK 50+ federatie de Koningpartij, 24 augustus federatie Heerenveen, 7 september Merkepartij Sint Nyk, 8 september Liefhebberspartij Balk. Ledenwedstrijden: worden nog uitgezocht ivm de 55+ wedstrijden.  We gaan uit van vier partijen, twee keer woensdag, een keer vrijdag en de slotwedstrijd op zaterdagmiddag.  Er wordt nog contact gezocht met de federatie Mid Fryslan om ons federatie programma aldaar geplaatst te krijgen.

 

Aanvang trainingen : vanaf volgende week woensdag 17 april kan er in Sint Nyk worden geoefend, de competitie start de eerste woensdag in mei. De eerste maandag in mei, 6mei 2013 wordt er getraind in Joure.  Na een kleine traktatie en rookpauze voor de voorzitter gaan we verder met de rondvraag.

 

Rondvraag.

Joop vraagt wie het initiatief neemt voor de jubileumcommissie, Jan Buitenga neemt dit op zich.

Trinus vraagt naar de Raboactie waarin vijf euro kan worden verdiend voor de club. Tiede gaat dit uitzoeken.

Ivo Jan vraagt of we iets hebben gehoord van Kees Bosma. Zou vanavond hier zijn. Er was sprake van dat men weer naar de Bond wilde.

Ivo Jan wil, met een aantal andere kaatsers graag weer gaan trainen. Hij vraagt of dat mogelijk is. Bestuur geeft aan dat dat moet kunnen. Hans Homminga vraagt hoeveel leden we hebben, dat zijn er rond de vijftig.

Pieter Bouma zegt dat er drie zo goed als nieuwe telegrafen in sporthal de Stuit staan. Is het een idee deze naar Sint Nyk te halen en dan drie oudere te vervangen? Dit aanbod van voormalig de Hurde Han wordt graag aanvaard.

 

Sluiting.

Om 21.30 sluit Jan de Wolff de vergadering onder dankzegging voor de inbreng. Het weer wordt beter, we kunnen los.

 

Jan Buitenga

Sint Nicolaasga