KV de Oorsprong

op maandag 2 april 2012 om 20.00 uur in de kantine van de Sporthal te Sint Nicolaasga.

 

Opening:
Jan de Wolff opent klokslag 20.00 uur de vergadering met een verwijzing naar het weer, het eierzoeken en de zomertijd. Het wordt weer tijd om aan het kaatsen te gaan werken!
Aanwezig zijn: Jan de Wolff, Jan Buitenga, Tiede Boorsma, Feike Oostenveld, Bouke Rinzema, Erwin de Boer (bestuur), Ronald de Boer, Catrinus Ligthart, Roelof Douma, Willem Leenes, Mirjam vd Veer, Harrie de Boer, Ton vd Weij en Ferdinant vd Werf,
Afwezig mk: Sape de Haan, Dik Wiglema, Pieter Bouma, Hans Homminga, Thaeke Kuipers, Antsje Smeding, Jouke Vennik, Harm van Gelderen, Johan Spoelstra en Rudi Sikkes.

 

 1. Vaststelling agenda en ingekomen stukken.
  De agenda wordt afgewerkt zoals in de convocatie voorgesteld,
  Er is een geboortekaartje van de dochter van Tsjalling Legendal binnengekomen, voor hem is, naast de felicitaties een klein kadootje dat hem zal worden gebracht.
  Verder ingekomen wat brieven met verzoeken van de Bond waar we wel en niet aan zullen voldoen. (privacy)
 2. Notulen van de vorige vergadering . (Staan op Internet op kvdeoorsprong.nl) Het publiceren van de notulen heeft als voordeel dat de secretaris nu zijn mond kan houden, voor de niet internetters ligt een exemplaar ter lezing. Vanuit de vergadering worden geen op- en aanmerkingen op het verslag gemaakt zodat deze worden vastgesteld.
 3. Jaarverslag van de secretaris . (Staat ook op Internet) Hiervoor geldt hetzelfde, met betrekking tot de verminderde deelname aan wedstrijden wordt vanuit de vergadering aandacht gevraagd voor het “opleuken” van bepaalde partijen. Zo zou er meer met muziek op het veld kunnen worden gewerkt en zou (met de Merke) de kantine misschien een grotere rol kunnen spelen. Deze suggesties worden meegenomen en het verslag wordt goedgekeurd.
 4. Jaarverslag penningmeester en begroting 2012. Tiede deelt een overzicht uit en legt met betrekking tot de sponsors (enkele hebben aangegeven te willen/moeten stoppen), de afdracht aan de Bond (vast bedrag voor de komende jaren) en de extra inkomsten van gemeentekaatsen en stichting Westermeer iets uit. Vanuit de vergadering zijn er geen verdere vragen.
  Het bestuur vraagt nog of er met betrekking tot het jubileum in 2014 (50 jaar kvdeOorsprong) iets moet gebeuren. De vergadering vindt dat dat jubileum met de leden moet worden gevierd. In de komende twee jaar zou hiervoor “gespaard” kunnen worden door bijvoorbeeld de consumpties iets in prijs te verhogen.
 5. Verslag van de Kascommissie bestaande uit Harrie de Boer en Ferdinant van der Werf.
  Ferdinant voert het woord. Hij en Harrie hebben de boeken gecontroleerd, hebben een duidelijke boekhouding aangetroffen en stellen voor de penningmeester decharche te verlenen. De vergadering bevestigt dit met applaus. Voor het volgend jaar bestaat de kascommissie uit Ferdinant van der Werf, Joop Wortman met als nieuwe reserve Ton van der Weij.
 6. Bestuursverkiezing
  (Aftredend Erwin de Boer (niet herkiesbaar) en Jan de Wolff (voorzitter, herkiesbaar).   
  De voorzitter wordt zonder slag of stoot herbenoemd, Voor de vacature van Erwin is nog niet een nieuw bestuurslid gevonden, voorlopig gaat het bestuur met vijf man verder. Erwin geeft aan dat hij door zijn werk niet altijd in staat is die dingen te doen die hij als bestuurslid zou moeten doen maar stelt zich graag beschikbaar om hand- en spandiensten te blijven verrichten. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet.
 7. Contributievaststelling: De penningmeester ziet in de financiële toestand van de club geen aanleiding de contributie aan te passen.
  De vergadering heeft hiertegen geen bezwaar, zodat het huidige bedrag zal worden gehandhaafd.
 8. Programma komend jaar:
  Op 7 juli 2012 wordt Het Nederlands Kampioenschap in de 50+ wedstrijd (afdeling) van de KNKB gehouden. Daarnaast wordt een jeugdpartij meisjes a/b klasse gehouden op 3 juni 2012. (NB, dit is op een zondag!) Van de leden wordt net als vorig jaar de medewerking tijdens een van deze partijen gevraagd, met name tijdens de NK op 7 juli 2012. Anders dan vorige jaren zijn deelnemende verenigingen niet meer verplicht zelf een keurmeester te leveren. Jan de Wolff doet aan de leden de dringende oproep “HELP ONS!!!”
 9. Bespreking concept wedstrijdagenda 2012:
  Ledenwedstrijden : maandag 21 mei 2012 Joure, vrijdag 8 juni 2012 Sint Nyk, maandag 25 juni 2012 Joure en woensdag 11 juli 2012 Sint Nyk. Wedstrijden beginnen om 18.30 uur.
  Er is een Federatiepartij gepland op de zaterdag voor de KNKB partij, te weten op 2 juni 2012 en uiteraard de Merkepartij op 8 september 2012. Er is een voorstel om de Merkepartij niet om 10 maar om 11.00 uur te laten beginnen. Het bestuur gaat hierin mee. De andere federatiewedstrijden komen op de zomeragenda.
 10. Deelnemers ledenpartijen en trainingsavonden.  Het bestuur maakt zich (alweer of nog steeds) ernstig zorgen over de teruglopende aanwezigheid van de leden op onze avonden. Vanuit de vergadering worden opmerkingen gemaakt waar het bestuur mee aan de slag gaat. Ondermeer gaan er perspublicaties naar de Zakenman en de JC onder de kop “het Kaatsen begint weer!”. Eén van de ledenwedstrijden gaat, bij wijze van proef naar de vrijdagavond.
 11. Zaalkaatsen.: Reeds eerder is geprobeerd de regels tijdens het zaalkaatsen aan te passen aan de geldende KNKB regels. Dit besluit is reeds binnen de federatie aangenomen. Voor de makers van de wedstrijdlijst vereist dit wat extra aandacht, verder zou een vlotter verloop van de partijen en een eerlijker strijd het resultaat moeten zijn. De hoop is dat kaatsers uit de federatie Midden Fryslân gemakkelijker voor een partij hier zullen kiezen.
 12. Wat verder ter tafel komt:
  De voorzitter is naar het Ledenberaad geweest en heeft hieruit meegenomen:
  - Wis In, aantal abonnees loopt terug, kosten lopen op. Stoppen of doorgaan? Besluit is doorgaan, bij een Bond hoort een Bondsorgaan.
  - Bond wil de Federaties meer macht en uitvoerende taken toekennen. Verenigingen willen zelf echter autonomie bewaren
  - Moet de wedstrijdstructuur worden aangepast? Men is er voor dat iedereen, ieder weekend moet kunnen kaatsen, hetzij via KNKB, hetzij via Federatie.
  - Hoofdklasse heren en dames op 1 dag en in 1 plaats: Is een groot succes, kan op meer plaatsen worden toegepast
  - Men wil de jeugd overal in staat stellen te kaatsen op hun vrije woensdag of vrijdagmiddag. Kaatsclubs zouden dit moeten faciliteren. Met allen een paar lijnen en een kaastbal ben je er niet, er zal ook toezicht (vrijwilligers of bestuur?) moeten zijn.
  - Muurkaatsen: volledige sporttak of erbij? Hoofdzaak blijft de Friese variant van het veldkaatsen. Muurkaatsen is een leuke zijtak.
 13. Rondvraag.:
  Harrie de Boer: Kunnen we de hele zomer weer beschikken over het Renadoveld?
  - Ja, tenzij…. We wijken dan weer uit naar het terrein voor de bibliotheek, iemand die een betere oplossing heeft graag, ivm het slechte zicht daar…
  Willem Leenes: Kunnen we, ter promotie niet eens een straatkaatstoernooi organiseren?
  - kan over worden nagedacht….
  Jan de Wolff: Wanneer beginnen we weer met de trainingen?
  - woensdag 18 april 2012, 19.00 uur op het Renado-B-veld. De eerste drie weken trainen, vanaf 9 mei begint de competitie.
 14. Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering rond 22.10 uur, zegt daarbij de aanwezigen dank voor hun inbreng en wenst iedereen een mooi kaatsseizoen toe.



de secretaris

Jan Buitenga