KV de Oorsprong

 

op maandag 28 maart 2011 om 20.00 uur in de kantine van de Sporthal te Sint Nicolaasga.


Aanwezig waren Jan de Wolff, Jan Buitenga, Tiede Boorsma, Erwin de Boer, Bauke Rinzema, Feike Oostenveld, Pieter Bouma, Ferdinand van der Werf, Roelof Douma, Harrie de Boer, Piet Roorda, Willem Leenes en Jouke Vennik, afwezig m.k Dik WIglema, Trinus Ligthart, Mirjam vd Veer, Ronald de Boer en Joop Wortman

 

 

 1. Opening,  
  Klokslag 20.00 uur opent Jan de Wolff de vergadering, Het quotum aan kievitseieren is op, zodat niets meer in de weg staat onze eigen “wei” weer in te gaan en te gaan kaatsen.
 2. Vaststelling agenda.
  Leden kunnen punten die een besluit vereisen schriftelijk indienen. Er zijn geen punten aangeleverd. Ingekomen stukken worden tijdens de vergadering behandeld.
 3. Notulen van de vorige vergadering . (Stonden op Internet op kvdeoorsprong.nl, voor diegenen die niet over Internet beschikken was een exemplaar ter lezing aanwezig.) De notulen worden zonder verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.
 4. Jaarverslag van de secretaris . (Stonden ook op Internet) Ook dit verslag werd, met een kleine aanvulling betreffende de competitie in Joure, goedgekeurd.
 5. Jaarverslag penningmeester en begroting 2011.
  Tiede legt aan de hand van een uitgedeeld overzicht uit dat het er met de financiën van de club goed voorstaat. Een clinic voor TVM en de opbrengsten van het NK50+ hebben het saldo, dat vorig jaar door de investering in de bergruimte danig was geslonken al weer flink opgevijzeld. Dit saldo bedroeg op 1 januari 2011 #### Euro,
  (wordt hier opzettelijk niet afgedrukt.)
 6. Verslag van de Kascommissie (Harrie de Boer en Joop Wortman –bij afwezigheid van Dik Wiglema) Harrie voert het woord namens de kascommissie die een prima en overzichtelijke boekhouding had aangetroffen en uiterst tevreden is over het handelen van de penningmeester. Deze wordt bij acclamatie decharche verleend. Dik WIglema verlaat de kascommissie en Ferdinand van der Werf stelt zich als nieuwe reserve beschikbaar,
 7. Bestuursverkiezing
  (Aftredend zijn Tiede Boorsma (penningmeester) en Feike Oostenveld (algemeen bestuurslid.)  Beide zijn herkiesbaar.  Andere kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden. Aangezien dit niet is gebeurd, worden beide bestuursleden met applaus herkozen.
 8. Contributievaststelling: De penningmeester ziet in de financiële toestand van de club geen aanleiding de contributie aan te passen. D3e vergadering heeft hiertegen geen bezwaar, aldus besloten. Door de penningmeester en voorzitter wordt nog e.e.a. verteld over de nieuwe wijze van bijdrage inning van de KNKB. Of dit voor ons ook gevolgen heeft ( op de langere termijn) gaat het bestuur nog uitzoeken,
 9. Programma komend jaar:Op 2 juli 2011 wordt Het Nederlands Kampioenschap in de 50+ wedstrijd (afdeling) van de KNKB gehouden. Daarnaast wordt een jeugdpartij meisjes a/b klasse gehouden op 11 juni 2011. Van de leden wordt net als vorig jaar de medewerking tijdens een van deze partijen gevraagd. Enkele aanwezige leden geven hun voorkeur al aan. Voor de gemeente Skarsterlan wordt op donderdag 23 juni 2011 het Fries kampioenschap voor Gemeenteambtenaren georganiseerd in Sint Nicolaasga.
 10. Bespreking concept wedstrijdagenda 2011: Federatiewedstrijden worden gehouden  op 4 juni (Sint Nicolaasga), 9 juli (Balk), 8 augustus )Balk) 27 augustus (Heerenveen), 3 september (Merke Sint Nk) en 11 september (Balk). Ledenwedstrijden : maandag 16 mei Joure, woensdag 8 juni Sint Nyk, maandag 27 juni Joure en woensdag 13 juli Sint Nyk. Wedstrijden beginnen om 18.30 uur. Een lijst met wedstrijden en opgavemogelijkheden wordt nog rondgemaild/ gestuurd.
 11. Wat verder ter tafel komt: Omdat er qua tijd ruimte voor is worden de Bondsvoorstellen die volgende week op de ALV in Franeker worden behandeld aan de leden voorgelegd:a.: a.: er is een voorstel de reglementen zodanig te wijzigen dat de Jong Nederland partij (de zaterdag voor Pinkster) niet meer in Franeker wordt gehouden. Er worden weinig argumenten meegeleverd, vermoedelijk is het uitsluitend een bezuinigingsoperatie.  Bij stemming blijkt dat de meerderheid van de leden de traditie graag in stand wil houden, en de partij op het Sjûkelan wil houden.
  b.: een punt over de verzelfstandiging van het kaatsmuseum: vergadering heeft hierover geen mening.
  c.: geen bezwaar tegen beslissing van HB betreffende de kantine in de Trije.
  d.: Vergadering is blij met het voorstel tot het “vrij” laten van het schoeisel, ook al kan dit nog wel eens een probleem opleveren met de beheerders van het Renadoveld. Verstandig mee omgaan, en tijdens ledenwedstrijden hebben we onze eigen regels toch…
  e.: een punt waarbij A-kaatsers aan anders klasse wedstrijden kunnen meedoen wordt voor kennisgeving aangenomen
  f.: evenals een punt betreffende dispensatiespelers, in plaats van 1 speler uit een lagere groep dan die waarin de afdelingspartij wordt gespeeld mogen nu twee spelers een partuur vormen met een speler uit die groep.
  g.: Het wordt mogelijk meer dan 1 partuur per afdeling naar de NK te sturen, mits dat partuur meer dan 50% van de eerder partijen ook heeft meegedaan. Vergadering vind dit een goede ontwikkeling
  h.: Voorstel om bij jeugd- dames- en 50+ NK’s de verplichte keurmeester af te schaffen. Vinden onze leden niet leuk, zonder deze mensen in de eerste twee omlopen wordt het moeilijk voor kleinere clubs (zoals wij) een NK te organiseren. Daarnaast gaat de motivatie, zoals die oorspronkelijk gold voor jeugdleden, namelijk dat de ouders die vaak als keurmeester optreden graag bij de wedstrijd van hun kinderen gaan kijken, niet op in de 50+ klasse. De vergadering is derhalve tegen het voorstel (indien dit de 50+ klasse ook behelst).
  i.: Ouders kunnen op jongens en meisjespartijen worden ingeschakeld als keurmeester, echter niet op bepaalde belangrijke lijnen.
  j.: Bij het poulekaatsen kaatsen vanaf nu (bij poules van vier) de verliezers uit de eerste omloop tegen de winnaars van de andere partij en vice versa. Hierdoor bestaat de kans dat er na de tweede omloop een echter finale (twee partijen die twee hebben gewonnen, of juist vier die ieder een heben gewonnen), komt. Hier wordt overigens meestal al deze regel gevolgd, kennelijk in strijd met het oude reglementsartikel. Vergadering is dus ook voor dit voorstel.
 12. Rondvraag
  Harrie de Boer: Wanneer wij geen partuur leveren voor een Bondspartij (NK) hoeven we dan ook geen keurmeester te leveren?
  Antwoord is NEE
  Piet Roorda : Heeft iemand al een advertentie gezien mbt de PC kaarten?
  Antwoord is NEE, alleen in de Wis In heeft iets gestaan, een week voor de andere pers aan. Of dit een stimulatiemaatregel is voor de Wis-In is niet bekend.
  Piet Roorda: Is het bekend wat de nieuwe technische man Tjalling van der Berg precies doet, anders dan vrij wazige verhaaltjes houden over “groene” trainers etc?
  Antwoord: bekend is dat er geëxperimenteerd is/wordt met grotere/lichtere/anders-gekleurde ballen, men bezig is coaches op te leiden maar dat met name zijn plannen voor de kaatsers vrij wazig zijn.
  Pieter Bouma vindt het jammer dat een zaalkaatspartij wegens gebrek aan deelnemers is afgelast. Is er alles aan gedaan om mensen te motiveren aan de partij deel te nemen?
  Antwoord: Ja, alle middelen zijn ingezet (post/mail/Internet) om de mensen in ieder geval op de hoogte te brengen van de partij. Jan B. heeft in Franeker nog gelobbyed voor de partij maar weet dat een aantal mogelijke kandidaten afhaken omdat wij nog steeds het roulatiesysteem in het perk verplichten. Wanneer men de keuze heeft uit een partij in bijv Sint Annaparochie met een vrije invulling van de plaats in het perk en een partij hier, met onze regels, dan kiest men voor de vrijheid.
  De vergadering reageert hierop met de vraag (eerder door Pieter Bouma aan de orde gesteld maar toen afgewezen) of we in onze federatie niet ons moeten bezinnen op het vrijlaten van de plaats in het perk. Op aandringen van de vergadering zal er een voorstel hieromtrent gemaakt worden voor de federatievergadering voor aanvang van het winterseizoen. De vergadering is er wel voor de opslag vrij te laten, de oneven partij (opslag) maakt de eerste opslag bekend, de perkpartij past zich hierbij aan.
  Willem Leenes sluit zich aan bij de woorden van Pieter Bouma m.b.t. de afgelasting van de zaalkaatspartij in februari. Hij ziet overigens een trend van het steeds teruglopen van het aantal deelnemers. Hoe halen we de mensen terug naar het veld?
  Antwoord: Uit alle jaarverslagen van de laatste jaren blijkt dat het bestuur deze trend al jarenlang onderkent. Nieuwe middelen als Email-bombardementen naar de leden, stukjes naar de Zakenman (die soms om onbekende redenen niet worden geplaatst), mond-tot-mondreclame (“zeg, woensdagavond kaatsen we weer, ik ben er, jij ook?”)
  het zou moeten werken, aan de andere kant kunnen we niet ontkennen dat we met zijn allen ieder jaar 50 jaar ouder worden, en dat er aan de “boven”kant wel mensen afvallen maar aan de “onderkant” weinig tot geen mensen bijkomen.
  Jouke Vennik: Zet dan bij het begin van de trainingen in ieder geval een stukje in de
  Zakenman en nodig daarbij ook eens nog-niet-kaatsers uit.
  Antwoord : Doen we.
  Jan de Wolff: Wanneer beginnen de trainingen en ledencompetitie?

  Antwoord: In Sint Nyk beginnen we op woensdag 13 april 2011, 19.00 uur, de ledencompetitie begint op woensdag 4 mei 2011, in Joure start die op maandag 2 mei 2011.
 13. Sluiting
  Om 22.10 sluit de voorzitter de vergadering, bedankt iedereen voor zijn inbreng en wenst ieder een fijn kaatsseizoen toe.

 

De secretaris Jan G.Buitenga

Telefoon 05138-432104

EMAILADRES.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.